Práca s pacientskými skupinami v roku 2015

Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti, prostrediu v ktorom podnikáme, ale aj osobitne voči každému jednému pacientovi. Preto sme sa zaviazali podporovať pacientske organizácie a dať tak väčšiu váhu hlasu pacientov v konštruktívnej diskusii so všetkými záujmovými skupinami v zdravotníctve. Naša spolupráca stojí na vzájomnom rešpekte a dôvere. Nevyhnutnou samozrejmosťou sú tie najvyššie štandardy etického správania sa a transparentnosti.

Pacientske skupiny poskytujú ľuďom podporu a informácie o tom, ako lepšie žiť s ich ochorením, zastupujú názory pacientov, snažia sa presadzovať zmeny, ktoré môžu zlepšiť ich prístup k efektívnej liečbe a službám, či osobný život alebo kariéru. Niektoré organizácie sa dokonca aktívne podieľajú na výskume príčin, ako aj potenciálnej liečby konkrétnych chorôb.

Práve vďaka spolupráci s pacientskymi skupinami dokážeme lepšie pochopiť životy našich pacientov a ich potreby. V rámci celej Európy preto spolupracujeme so širokým spektrom pacientskych skupín v rôznych oblastiach a pomáhame im pri napĺňaní ich dôležitého poslania.

V roku 2015 spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia podporila nasledovné pacientske skupiny:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Webová stránka: www.phaslovakia.org
Činnosť: šírenie povedomia o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou, vytváranie priestoru pre vzájomné neformálne stretávanie sa pacientov, organizovanie odborných seminárov o problematike pľúcnej hypertenzie, organizovanie relaxačných pobytov, pohybových kurzov a iných aktivít, poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva, snaha o skvalitnenie života pacientov, spolupráca s inými pacientskymi organizáciami a zahraničnými združeniami pre pacientov s pľúcnou hypertenziou

Dĺžka spolupráce s GSK: od marca 2010

V roku 2015 sme poskytli nasledujúcu podporu:
Finančná podpora na prevádzku a činnosť združenia - core funding v sume 1500 EUR.
Grant GSK predstavuje 3,70% z celkovej získanej podpory počas kalendárneho roka.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Liga za duševné zdravie

Webová stránka: http://www.dusevnezdravie.sk/
Činnosť: organizovanie informačných kampaní, vzdelávacích akcií, príprava propagačných materiálov o chorobe, príprava podporných programov pre pacientov, prevádzka Motivačného centra Nezábudka, internetová poradňa Nezábudka

Dĺžka spolupráce s GSK: od septembra 2011

V roku 2015 sme poskytli nasledujúcu podporu:
Finančná podpora na prípravu odborno-edukačných textov podrobne popisujúcich duševné poruchy v sume 1374 EUR.
Grant GSK predstavuje 1,56% z celkovej získanej podpory počas kalendárneho roka.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Dar života

Webová stránka: http://www.darzivota.sk/
Činnosť: Pacientska organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Vzájomne si pomáhame, stretávame sa, realizujeme športové, spoločenské a edukačné aktivity, verejne prezentujeme význam transplantácií, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života.

Dĺžka spolupráce s GSK: od februára 2013

V roku 2015 sme poskytli nasledujúcu podporu:
Finančná podpora Odborného seminára na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR v sume 500 EUR.
Grant GSK predstavuje 7,05% z celkovej získanej podpory počas kalendárneho roka.