Práca v spoločnosti GSK

Naším cieľom je vytvorenie inkluzívneho, pútavého pracovného prostredia, ktoré podporuje zamestnancov, aby prispievali k našim strategickým obchodným cieľom a pomáhali nám pri ich dosahovaní. Kľúčom k tomu je naša investícia do rozvoja, náš prístup k flexibilnej práci a naše inovačné programy bezpečnosti, zdravia a blahobytu.

Inkluzívne prostredie je dobré pre podnikanie, pretože prináša rôzne vedomosti, pohľady, skúsenosti a pracovné štýly, ktoré zlepšujú kreativitu a inováciu. Zamestnávame takmer 98 000 ľudí v 150 krajinách na celom svete.

Zapájame a rozvíjame našich zamestnancov

Naším cieľom je, aby sa každý zamestnanec spoločnosti GSK cítil zapojený do práce a cítil podporu svojich kolegov a aby si uvedomoval vplyv, ktorý má na dosahovanie našich obchodných cieľov a výkonu. Vieme, že jedným z hlavných motivačných prvkov pre našich zamestnancov je fakt, že ich prínos má pozitívny dopad na životy ľudí – čo im dáva skutočný zmysel života.

Všetkým našim zamestnancom ponúkame niekoľko vzdelávacích príležitostí a na mieru šité programy rozvoja. Na udržanie vysokého výkonu našich zamestnancov podporujeme vzdelávanie počas práce prostredníctvom náročných prác na projektoch, ktoré sa opiera o formálnejšie vzdelávacie programy, mentoring a koučovanie, a v rámci programu PULSE podporujeme aj dobrovoľnícke aktivity zamestnancov.

Náš nový globálny systém výkonu určuje našim ľuďom jasné ciele, je v súlade s našou stratégiou a opiera sa o šesť očakávaní spoločnosti GSK, ktoré definujú, čo sa od každého v spoločnosti GSK požaduje. Tým kladieme väčší dôraz nielen na výsledky, ale aj na spôsoby, akými sú výsledky dosiahnuté. Posilnením spojenia medzi individuálnym výkonom a odmenou dokážeme zároveň lepšie zapojiť a motivovať našich ľudí.

Flexibilné myslenie o spôsobe, akým pracujeme, nám umožňuje prilákať, udržať a motivovať významné talentové skupiny. Patria k tomu aj formálne opatrenia, ako je flexibilný pracovný čas, práca na čiastočný úväzok a zdieľanie pracovných pozícií, ako aj neformálne opatrenia, napr. práca z rôznych miest.

Začlenenie a rozmanitosť

Ako inkluzívny zamestnávateľ vieme prilákať, udržať a motivovať pracovnú silu, čo odráža komunity, v ktorých pôsobíme. 

Naším cieľom je zlepšenie rovnováhy medzi ženami a mužmi na všetkých úrovniach našej organizácie. V roku 2014 sme sa zamerali na vytváranie príležitostí pre ženy vo vedení. Podiel žien v manažmente sa zvýšil na 42%.

Ak chceme zabezpečiť, aby naše vedúce tímy reprezentovali rôzne trhy, na ktorých pôsobíme, musíme budovať skupinu talentov, ktorá zahŕňa ľudí z rôznych kultúrnych a etnických skupín. V podnikovom výkonnom tíme a v predstavenstve je zastúpených osem národností a naši zamestnanci v rozvíjajúcich sa trhoch, v Ázii, Tichomorí a Japonsku predstavujú 44% našej pracovnej sily.

Pri tvorbe pracovných príležitostí sa usilujeme chápať aj potreby ľudí so zdravotným postihnutím. Založili sme Globálnu radu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá schvaľuje prioritné projekty, určuje ciele a zaznamenáva náš pokrok v snahe stať sa hrdou organizáciou bez predsudkov voči zdravotným postihnutiam. Ako zakladajúci člen sociálneho podniku Business Disability International (bdi), do ktorého sú zapojené aj iné globálne podniky, pomáha spoločnosť GSK rozvíjať globálne normy na meranie podpory osôb so zdravotným postihnutím zo strany spoločností.

Popri našom úsilí na celosvetovej úrovni sme zapojení aj do miestnych iniciatív, ktorých cieľom je do nášho náborového procesu zapojiť osoby so zdravotným postihnutím. Vo Veľkej Británii sme prostredníctvom projektu Project Search od roku 2012 pomohli 35 mladým ľuďom s poruchami učenia pri prechode zo školy do zamestnania. V USA vďaka spolupráci s globálnou IT spoločnosťou Computer Aid Inc a dánskou spoločnosťou Specialisterne začneme v roku 2015 do našich tímov IT služieb prijímať ľudí s autizmom.

Zlepšenie zdravia, bezpečnosti a odolnosti

Našim zamestnancom poskytujeme zdravé a bezpečné prostredie. Naše zdravotné a bezpečnostné programy zabezpečujú zamestnancom zdravší, bezpečnejší život v práci aj doma. Realizujeme preventívne zdravotnícke služby, poradenstvo, koučovanie, semináre o odolnosti voči stresu a bezpečnostné riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv na pohodu, bezpečnosť a produktivitu ľudí.

Chceme, aby bola spoločnosť GSK preferovaným zamestnávateľom. Na dosiahnutie tohto cieľa sme výrazne investovali do rozvoja zamestnancov na všetkých úrovniach počnúc ľuďmi na začiatku svojej kariéry po ľudí na vedúcich manažérskych pozíciách. Navštívte našu stránku o kariére a dozviete sa viac.

Aktuálne pracovné ponuky spoločnosti GSK