Etické správanie a dodávateľský reťazec

Etické správanie a čestnosť je pre spoločnosť GSK prioritou. Máme striktné zásady a postupy ich dodržiavania, ktoré pokrývajú všetky naše operácie, vrátane spôsobu, akým odmeňujeme našich obchodných zástupcov, ako predávame naše lieky a vakcíny a ako spolupracujeme so zúčastnenými stranami.

Naše programy dodržiavania zásad sú zakorenené v rovnakých normách vo všetkých našich obchodných zastúpeniach v rôznych krajinách. Patrí medzi ne náš Kódex správania, ktorý opisuje spôsob, ako by mali všetci zamestnanci uplatňovať naše hodnoty a postoje, ako aj náš Globálny kódex praxe pri propagácii a interakcii so zákazníkmi, ktorý sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v oblasti predaja a marketingu, ako aj tretie osoby konajúce v našom mene.

Všetci zamestnanci spoločnosti GSK majú prístup k nástrojom, prostredníctvom ktorých môžu požiadať o radu a hlásiť podozrivé prípady pochybenia – v prípade potreby aj anonymne.

Podrobnejšie informácie o našom prístupe k etickému správaniu a o našom výkone v roku 2017 nájdete v našom Dodatku o zodpovednom podnikaní 2017.

Zásobovací reťazec

Pacienti a spotrebitelia sa na nás spoliehajú a očakávajú, že im poskytneme neprerušovanú dodávku liečiv a prípravkov vyrobených podľa štandardov najvyššej kvality.

Efektívny a zodpovedne riadený systém zásobovania a distribúcie je nevyhnutný, aby sme vysoko kvalitné produkty dostali na správne miesto v správny čas. V opačnom prípade na to môže doplatiť zdravie a životy ľudí.  Ak chceme chrániť záujmy našich pacientov a spotrebiteľov, musíme spolupracovať so zodpovednými dodávateľmi, ktorí spĺňajú rovnaká štandardy kvality, spoločenské a ekologické normy ako spoločnosť GSK. Náš kompletný model zásobovacieho reťazca štandardizuje a zlepšuje naše kontroly v rámci celého dodávateľského reťazca a výrobných operácií – od získavania surovín a výroby produktov po kontrolu kvality, balenie a dopravu k našim zákazníkom.

Ľudské práva

Zaviazali sme sa k dodržiavaniu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN, Smernice OECD pre nadnárodné podniky a základných pracovných noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou práce (ILO). Sme tiež signatárom dobrovoľného celosvetového štandardu OSN v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii s názvom „Global Compact“.

Veríme, že vlády majú povinnosť definovať a uplatňovať právny rámec pre ľudské práva v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi a dohodami. Rovnakú povinnosť majú aj podniky. Máme priamu kontrolu nad stavom ľudských práv v našich prevádzkach a naším cieľom je konať zodpovedne vo všetkých sférach nášho vplyvu, čo zahŕňa zamestnancov, dodávateľov, miestne komunity a spoločnosť v širšom meradle.