Voda

Pracujeme na znížení dopadu na spotrebu vody, ktorá sa spája s našimi produktmi.

Výsledky

V roku 2014 sme znížili prevádzkovú spotrebu vody o ďalších 5%. Toto zníženie o 20% z východiskovej hodnoty z roku 2010 znamená, že sme dosiahli náš cieľ znížiť prevádzkovú spotrebu vody do roku 2015 o 20% o rok skôr. Meranie a znižovanie širšieho dopadu na spotrebu vody v hodnotovom reťazci – nielen množstvo, ktoré používame – je náročnejšie. V roku 2014 sme dokončili rozsiahle posúdenie na identifikáciu činností, ktoré majú najväčší vplyv na spotrebu vody v celom našom hodnotovom reťazci a určili sme si priority nášho úsilia.

V našich prevádzkach (výskumných laboratóriách, výrobných závodoch a kanceláriách) spotrebujeme necelých 15 miliónov m3 vody za rok.

Mapovanie vplyvu na spotrebu vody v celom hodnotovom reťazci

Spotreba vody je len jeden rozmer dopadu na vodu. V posledných dvoch rokoch sme pracovali s externými odborníkmi a mimovládnymi organizáciami na identifikácii faktorov, ktoré prispievajú k nášmu celkovému vplyvu na vodu. Medzi týmito faktormi sú:

  • Nedostatok vody – množstvo dostupnej sladkej vody v povodí vo vzťahu k dopytu.
  • Kvalita miestnej vody – úroveň znečistenia v sladkovodných prameňoch a následné hrozby pre biodiverzitu, vrátane znečistenia spôsobeného uvoľňovaním liečiv z našich prevádzok.
  • Zdravotné a sociálne riziká – prístup ľudí k čistej vode a zlepšeným hygienickým podmienkam.
  • Regulačné riziká a riziká poškodenia dobrej povesti – úroveň správy vôd a regulačné riziko súvisiace s vodou.

Kombináciou týchto ukazovateľov, spotreby vody a dát z Filtra vodných rizík od Svetového fondu na ochranu prírody sme vyvinuli globálny nástroj hodnotenia dopadu na vodu, ktorý sme použili na identifikáciu kritických miest v celom hodnotovom reťazci.