Odpady a iné vplyvy

Naším cieľom je do roku 2020 znížiť množstvo prevádzkového odpadu o polovicu. Preto sme prijali štyri jednoduché kroky na elimináciu odpadu, opätovné použitie odpadu, recykláciu odpadu a získavanie energie z odpadu. Sú uvedené podľa priority.

Výsledky v roku 2014

S cieľom znížiť prevádzkový odpad do roku 2020 o polovicu aktívne eliminujeme, opätovne používame a recyklujeme odpad, alebo z neho získavanie energiu. V roku 2014 sme v našich prevádzkach vyprodukovali 159 000 ton odpadov, čo je o 4% menej než v roku 2013 a o 11% menej než v roku 2010. Aj naďalej skúmame spôsoby, ako znížiť odpad na jednotlivých prevádzkach, aby sme do roku 2020 dosiahli svoj cieľ zníženia prevádzkového odpadu o polovicu.

Prevádzkový odpad

Sme si vedomí, že je potrebné pokračovať v znižovaní odpadu aj popri rastúcej obchodnej činnosti. Procesy, ktoré používame pri výrobe liekov, sú komplexné a vysoko regulované viacerými vládami na celom svete. Zavedenie zmien na zlepšenie výrobných procesov a zníženie množstva odpadu môže trvať niekoľko rokov.

Svoje výrobky zatiaľ produkovať bez odpadu nevieme, ale sme si vedomí, že tento odpad má svoju hodnotu. Naším cieľom je zabrániť odvozu odpadov na skládku, alebo na iné miesto na likvidáciu, ktorá nemá žiadny pozitívny prínos, a namiesto toho sme sa zamerali na presun odpadu pozdĺž hierarchie a hľadáme možnosti jeho opätovného použitia, recyklácie alebo spaľovania na výrobu energie. Pomaly vidíme určitý pokrok. Podiel odpadu, ktorý je recyklovaný alebo zlikvidovaný s pozitívnym prínosom, sa zvýšil zo 71% v roku 2010 na 74% v roku 2014. Stále hľadáme inovatívne spôsoby, ako znížiť a recyklovať odpad na našich prevádzkach na celom svete.