Granty a dary

GSK pravidelne dostáva žiadosti od rôznych zdravotníckych zariadení, organizácií, inštitúcií o poskytnutie účelovo viazaných finančných grantov a darov pre rôzne projekty či na podporu zdravotníckych zariadení v zmysle skvalitnenia zdravotnej starostlivosti či rozšírenia vedeckých poznatkov.

Príjemcom grantu alebo daru nemôže byť fyzická osoba.

Jednou z misií GSK je podpora starostlivosti o verejné zdravie. V súlade s touto misiou môže naša spoločnosť takéto dary poskytnúť a podporiť projekty zamerané na skvalitnenie lekárskej starostlivosti zvýšením odbornosti a rozšírením vedeckého poznania.

Pretože je počet týchto žiadostí veľký, nie je možné všetkým vyhovieť.

Pravidlá spolupráce GSK s pacientskymi organizáciami sú dostupné na tomto linku

V prípade otázok sa obracajte na sk.granty@gsk.com

Od začiatku roka 2019 Grantová komisia o prideľovaní grantov nerozhodovala.

Postup pre zaslanie žiadosti

 1. Ak chcete požiadať o grant alebo dar, stiahnite si nižšie uvedený formulár žiadosti. Žiadosť na stiahnutie
 2. Žiadosť musí obsahovať dostatok informácií ako o príjemcovi, tak o predmete grantu alebo daru. Je nutné nás informovať o akomkoľvek prípadnom konflikte záujmov, do ktorého by sa žiadateľ dostal v prípade, že grant alebo dar od GSK dostane.
 3. Vyplnený a podpísaný formulár žiadosti nám prosím odošlite v elektronickej podobe prostredníctvom emailovej adresy sk.granty@gsk.com
  POZOR! Pre hodnotenie žiadosti je nutné, aby boli riadne vyplnené všetky požadované údaje, inak bude žiadosť vrátená žiadateľovi.
 4. Žiadosť bude posudzovať komisia GSK. Grantová komisia GSK zasadá raz za približne 6 týždňov. Zaväzujeme sa žiadateľa písomne informovať o výsledku posúdenia žiadosti do troch mesiacov od jej doručenia.

Kritériá pre posúdenie príjemcu grantu alebo daru

 1. štátna inštitúcia alebo nezisková organizácia, ako sú občianske združenia, neziskové organizácie so všeobecne prospešnou činnosťou a nadácie.
 2. Príjemcom grantu alebo daru nemôže byť fyzická osoba.
 3. Príjemca musí garantovať, že jeho vnútorné kontrolné prostredie je schopné zabezpečiť využitie grantu alebo daru iba na účel, na ktorý je poskytnutý. Na zistenie tejto skutočnosti bude v prípade schválenia grantu/ daru spoločnosť GSK požadovať od príjemcu kópie dokumentov preukazujúce, že finančné prostriedky z grantu alebo daru boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu alebo daru.

Kritériá pre posúdenie predmetu grantu alebo daru

 1. Predmet grantu alebo daru je určený na podporu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov skvalitňujúceho zdravotnú starostlivosť o pacienta (ako je skvalitnenie diagnostiky, liečby či rehabilitácie pacientov a pod.) a rozšírenie vedeckého poznania.
 2. GSK podporí projekty na zlepšenie zdravotnej starostlivosti iba v prípade, že nebudú použité na bežné (zvyčajné) aktivity či prevádzku medicínskej praxe či zariadenia. GSK podporí projekty, len ak budú jasným a zreteľným prínosom pre verejnú inštitúciu alebo jej pacientov.
 3. V prípade grantu pre pacientske organizácie GSK poskytne podporu do 25% z celkovej sumy, ktorú dostane pacientska organizácia počas svojho finančného roka. Maximálna úroveň financovania pacientskych skupín, zaoberajúcich sa zriedkavými ochoreniami a úvodné financovanie (financovanie v prvom roku) je 50 %.

Poskytnutie grantu alebo daru a jeho kontrola

 1. GSK si ponecháva právo poskytnúť len časť požadovanej sumy, prípadne žiadosti nezodpovedajúce vyššie uvedeným kritériám, alebo z dôvodu vyčerpaného finančného limitu, zamietnuť.
 2. V prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí grantu alebo daru spoločnosť GSK pripraví zmluvu o poskytnutí grantu alebo daru. Vzor darovacej zmluvy
 3. V prípade žiadosti o grant alebo dar na vydanie publikácie odbornej literatúry je žiadateľ autor alebo koordinátor a garantom je inštitúcia.
 4. Grant alebo dar bude poskytnutý najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy oboma stranami.
 5. Poskytnutie grantu alebo daru bude v súlade s platnou legislatívou a Etickým kódexom profesijných združení na úseku farmaceutického priemyslu.
 6. Podľa zmluvy má GSK právo zverejniť názov každého príjemcu grantu alebo daru spoločne s hodnotou, účelom grantu alebo daru a dátumom jeho poskytnutia.
 7. Príjemca grantu alebo daru je povinný zaslať GSK v lehote stanovenej v zmluve kópie dokladov (kópie faktúr, bločkov, kalkulácie, zmlúv a pod.) preukazujúcich využitie finančných prostriedkov na stanovený účel, prípadne konečnú kalkuláciu nákladov v prípade odborných projektov. Z týchto dokladov musí byť zrejmé, na aký účel boli prostriedky z grantu alebo daru použité. V prípade nedodania dokladov v stanovenom termíne GSK môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie grantu alebo daru.