Zodpovednosť

V spoločnosti GSK podnikáme zodpovedným spôsobom. Naším poslaním je zlepšovať kvalitu ľudského života, umožniť ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Tomuto poslaniu prispôsobujeme obchodný model a usilujeme sa o stratégiu, ktorá prináša udržateľný výkon prostredníctvom inovácií a dostupnosti v súlade s našimi hodnotami.

Popri finančných výsledkoch, ktoré sú uvedené vo výročnej správe, vykazujeme aj kľúčové informácie o našom prístupe k zodpovednému podnikaniu. Náš Dodatok o zodpovednom podnikaní poskytuje vyššiu mieru podrobnosti o našej práci na základe našich záväzkov k zodpovednému podnikaniu.

Záväzky

V septembri 2018 sme deklarovali naše nové záväzky zamerané na tri hlavné oblasti, aby sme mali čo najlepší možný vplyv na zlepšenie zdravia celosvetovo.

Našim cieľom je pomáhať ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

I. Použitím vedy a technológií pre potreby zdravia:

1. Nové medicínske inovácie

  • Vývoj diferencovaných vysoko-kvalitných liekov a vakcín a voľnopredajných zdravotných produktov na zlepšenie verejného zdravia.

Verejné zdravie

  • Zlepšenie vplyvu na verejné zdravie vďaka výskumu a vývoju cielenému na infekčné choroby, ktoré postihujú predovšetkým deti a mladých ľudí v rozvojových krajinách (najmä HIV, malária a tuberkulóza).

2. Výzvy v oblasti verejného zdravia

Pomáhame svetu lepšie sa pripraviť na budúce choroby s pandemickým potenciálom a vysporiadať sa s antimikrobiálnou rezistenciou.
Opäť sme sa zaradili na prvú priečku v „Access to Medicine Index“, kde sú hodnotené veľké farmaceutické spoločnosti. Vyškolili sme viac ako 15 000 zdravotníckych pracovníkov v 20-tich krajinách o vhodnom používaní antibiotík.

II. Vývojom cenovo dostupných produktov

1. Tvorba cien

Zlepšenie zdravia miliónov ľudí je možné vďaka kontinuálnemu vývoju dostupných produktov za ceny, ktoré sú udržateľné aj pre naše pôsobenie.

Pokrok v roku 2018

Po šiestykrát sme na čele rebríčka Access to Medicines Index: zostávame lídrom pri implementovaní stratégií vyvážených cien pre viac schválených liekov v celopriemyselnom meradle.

Pri nastavovaní cien v rozvinutých krajinách sme aplikovali postoj založený na hodnotách: vyrovnávame platbu za inovácie s prístupnosťou a cenovou dostupnosťou.

2. Pozitívny prínos našich prípravkov

Aplikovali sme stratégiu, vďaka ktorej chceme pomáhať 800 miliónom ľudí v rozvojových krajinách do roku 2025.

Pokrok v roku 2018

Vďaka stratégiám orientovaným na dostupnosť, škálovaniu cien či darovaniu produktov majú naše produkty dosah pre 102 miliónov ľudí. Prostredníctvom UNICEF a s podporou Globálnej iniciatívy na vyhubenie detskej obrny (Global Polio Eradication Initiative) je medzi nimi 54 miliónov detí, ktorým bola podaná očkovacia látka proti detskej obrne.

3. Prístup k zdravotnej starostlivosti

Pokrok v roku 2018

Naše partnerstvá v dostupnosti majú pozitívny vplyv na 4,2 milióna ľudí v roku 2018, vrátane 530 000 žien a detí. Našim cieľom je zmierniť dopad HIV/AIDS vďaka iniciatíve „Positive Action for Children“ – viac ako 2 milióny ľudí sú preškolení vďaka výcviku pre zdravotníckych pracovníkov.

Záväzok do roka 2025: Pre 12 miliónov ľudí zabezpečíme prevenciu, informovanosť o ochoreniach a prístup k zdravotnej starostlivosti.

III. Stať sa moderným zamestnávateľom:

1. Angažovaní zamestnanci

Dosiahnuť a udržať skóre angažovanosti zamestnancov do roku 2022.

Pokrok v roku 2018

Pravidelne hodnotíme “engagement“ index, ukazovateľ zapojenia a angažovanosti našich zamestnancov. Sme hrdí, že v roku 2018 sme dosiahli 78% v našom dvojročnom zamestnaneckom prieskume. Naši lídri vedú trvalý dialóg so zamestnancami vo formáte stretnutí „Let´s talk“. Spustili sme internú sociálnu sieť, ktorá zjednodušuje a podporuje komunikáciu a spoluprácu tímov.

2. Začlenenie a rôznorodosť

Urýchlili sme pokrok začleňovania a rôznorodosti, s cieľom prekročiť 37% ženskú reprezentáciu vo vedúcich pozíciach a uznávanie celosvetových LGBT+ indexov do roku 2022.

Pokrok v roku 2018

V roku 2018 ženy zastávali 33% vedúcich pozícií v GSK (čo je nárast oproti 31% v roku 2017). V USA sme tri roky po sebe boli vyhrali súťaž “Najlepšie miesto na prácu” pre LGBT rovnosť v Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index a na začiatku roka 2019 sme sa zaradili na 24. priečku v Stonewall’s UK Workplace Equality Index.

3. Zdravie, blahobyt a rozvoj 

Chceme byť vedúcou firmou v podporovaní zdravia, blahobytu a osobného rozvoja našich zamestnancov.

Pokrok v roku 2018

Úspešne sme spustili rozsiahle preventívne zdravotné balíčky pre zamestnancov všetkých krajín, v ktorých pôsobíme. Predstavili sme „One80 revízie“, ktoré majú pomôcť manažérom zlepšiť ich efektívnosť. Viac ako 15 000 ľudí sa zúčastnilo na našom programe zvládania záťaže.

IV. Podnikať zodpovedne

1. Spoľahlivé dodanie

Trvalý záväzok ku kvalite, bezpečnosti a spoľahlivej dodávke našich produktov pre pacientov a klientov.

Pokrok v roku 2018

Viedli sme 1650 auditov, zameraných na procesy kvality nami dodaných produktov. Naše výrobné siete (vo vakcínach a farmaceutickom portfóliu) mali 151 externých regulačných inšpekcií v roku 2018: vo väčšine z nich neboli identifikované žiadne problémy alebo boli identifikované iba menej závažné pochybenia.

2. Etika a hodnoty

Chceme pracovať v etickej, hodnotami riadenej kultúre, ktorá rieši problémy rýchlo a transparentne.

Pokrok v roku 2018

Sme transparentní v tom, ako reagujeme na porušenia zásad, vhodné disciplinárne konania.
Prehodnotili sme našu činnosť v oblastiach najväčších vplyvov na ľudské práva: výskumná prax, bezpečnosť pacientov, pracovné práva, prostredie, zdravie a bezpečnosť a súkromie.

Dohľad

Na zabezpečenie vhodného prístupu k podnikovej zodpovednosti využívame masívnu štruktúru. Náš Výbor podnikovej zodpovednosti na úrovni predstavenstva je zodpovedný za celkový dohľad a má stanovenú jasnú organizačnú štruktúru, ktorá zabezpečuje zodpovednosť.

Dialóg zainteresovaných strán

S mnohými zainteresovanými stranami spolupracujeme prostredníctvom: každodennej interakcie so zákazníkmi, spolupráce s vládami a záujmovými skupinami pacientov, pravidelného dialógu so zamestnancami, dodávateľmi, partnermi a investormi.
Dialóg s týmito zainteresovanými stranami nám umožňuje pochopiť, ako ich môže naše podnikanie ovplyvniť, resp. ako oni môžu ovplyvniť naše podnikanie. Ich spätná väzba nám pomáha identifikovať a uprednostniť dôležité otázky a vypracovať odpovede, ktoré sú v najlepšom záujme spoločnosti, ako aj v záujme našich partnerov.