Zodpovednosť

V spoločnosti GSK podnikáme zodpovedným spôsobom. Naším poslaním je zlepšovať kvalitu ľudského života, umožniť ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Tomuto poslaniu prispôsobujeme obchodný model a usilujeme sa o stratégiu, ktorá prináša udržateľný výkon prostredníctvom inovácií a dostupnosti v súlade s našimi hodnotami.

Popri finančných výsledkoch, ktoré sú uvedené vo výročnej správe, vykazujeme aj kľúčové informácie o našom prístupe k zodpovednému podnikaniu. Náš Dodatok o zodpovednom podnikaní poskytuje vyššiu mieru podrobnosti o našej práci na základe našich záväzkov k zodpovednému podnikaniu.

Záväzky

V roku 2012 sme vypracovali 23 prospektových záväzkov v rámci štyroch oblastí nášho prístupu zodpovedného podnikania. Ich cieľom je riešiť celosvetové zdravotné potreby a sú v súlade s našimi strategickými prioritami a našimi hodnotami.

Informácie o tom, ako postupujeme v súlade s našimi záväzkami v každej zo štyroch oblastí, nájdete po kliknutí na nižšie uvedené odkazy:

Zdravie pre všetkých

Ako vyvíjame inovatívne produkty a zlepšujeme prístup k zdravotnej starostlivosti pre pacientov na celom svete.

Náš postoj

Ako zakoreňujeme naše hodnoty do každej našej činnosti, vrátane spôsobov, ako skúmame, vyvíjame, predávame a propagujeme naše produkty na trhu.

Naši ľudia

Ako vytvárame motivačné a podporné pracovné prostredie, ktoré podporuje našich zamestnancov, aby rozvíjali svoje schopnosti a dosahovali najlepšie možné výsledky.

Prečítajte si našu Správu o vplyve spolupráce PULSE 2014, ktorá opisuje vplyv programu PULSE 2014 na komunity, v ktorých dobrovoľníci pôsobili, na samotných dobrovoľníkov a na našu spoločnosť.

Naša planéta

Ako riadime dopady našich prevádzok a produktov na životné prostredie, aby sme redukovali emisie uhlíka a využívanie vody a odpadu.

Dohľad

Na zabezpečenie vhodného prístupu k podnikovej zodpovednosti využívame masívnu štruktúru. Náš Výbor podnikovej zodpovednosti na úrovni predstavenstva je zodpovedný za celkový dohľad a má stanovenú jasnú organizačnú štruktúru, ktorá zabezpečuje zodpovednosť.

Dialóg zainteresovaných strán

S mnohými zainteresovanými stranami spolupracujeme prostredníctvom: každodennej interakcie so zákazníkmi, spolupráce s vládami a záujmovými skupinami pacientov, pravidelného dialógu so zamestnancami, dodávateľmi, partnermi a investormi.
Dialóg s týmito zainteresovanými stranami nám umožňuje pochopiť, ako ich môže naše podnikanie ovplyvniť, resp. ako oni môžu ovplyvniť naše podnikanie. Ich spätná väzba nám pomáha identifikovať a uprednostniť dôležité otázky a vypracovať odpovede, ktoré sú v najlepšom záujme spoločnosti, ako aj v záujme našich partnerov.