Spolupráca na klinických štúdiách a výskume

Na vývoji nových liekov a vakcín spolupracujeme s odborníkmi v oblasti zdravotníctva. Tieto vzťahy nám pomáhajú pochopiť potreby pacientov a výhody i riziká našich produktov.

Zdravotnícki pracovníci (ZP) nám pomáhajú identifikovať potenciálnych dobrovoľníkov pre klinické skúšanie, dávkovať pacientom skúmaný liek alebo očkovaciu látku a sledovať výsledky. Tento jedinečný lekársky pohľad a vedomosti sú pre vývoj nových liečebných postupov zásadné.

Jadrom týchto vzťahov je spoločná snaha o zlepšenie zdravia pacientov na základe našich hodnôt transparentnosti, úcty, čestnosti a orientácie na pacienta.

So všetkými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí s nami pracujú na klinických štúdiách, máme uzatvorené zmluvy a za svoju prácu na týchto klinických štúdiách sú platení. Tieto platby kompenzujú ich čas a náklady na výskum, ktorý je nutné vykonať pre overenie vhodnosti pacienta a účinnosti liečby.

Naše zásady

Práca so zdravotníckymi pracovníkmi sa u nás v GSK riadi prísnymi zásadami. Tieto zásady stanovujú nasledovné:

  • Všetci výskumníci v klinických štúdiách sú vyberaní výlučne na základe svojej kvalifikácie s cieľom zabezpečiť kvalitu klinického výskumu.
  • Pri rozhodovaní o zapojení ZP do klinických štúdií sa nesmú brať do úvahy ich skúsenosti s prípadným (ne)používaním výrobkov spoločnosti GSK.
  • Nie je možné ZP ponúkať ani poskytovať žiadne platby s cieľom ovplyvniť ich rozhodnutia o tom, či pacienta začleniť do štúdie alebo ho v nej ponechať.
  • Dary pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výskumných projektoch pre spoločnosť GSK, nie sú prípustné.
  • Všetky platby ZP sa musia riadiť uzavretými zmluvami.
  • Akákoľvek platba musí odrážať trhovú hodnotu za vykonanú prácu a za poskytnuté služby.

Máme taktiež záväzok verejne sprístupniť informácie o platbách súvisiacich s výskumom, ktoré boli poskytnuté zdravotníckym pracovníkom a ich inštitúciám za vedenie klinického výskumu.