Používanie zvierat

V GSK veríme, že máme morálnu povinnosť zabezpečiť zvieratám v našej starostlivosti férové zaobchádzanie a dobré životné podmienky.

Dodržiavame vedecky podložené princípy s cieľom zabrániť alebo minimalizovať bolesť a utrpenie pred experimentálnymi postupmi, počas nich a rovnako aj po ich ukončení. Tieto princípy v kombinácii s celofiremnými zásadami a štandardmi o starostlivosti a etickom zaobchádzaní so zvieratami vo výskume vždy riadia a definujú štandardné postupy pre prácu s nimi. Každý výskum v spoločnosti GSK sa musí realizovať v súlade s týmito zásadami.

Základné princípy stanovené v týchto zásadách vyžadujú minimálne to, aby mali všetky zvieratá v našej starostlivosti zabezpečený prístup:

  • ku krmivu, vode a úkrytu vhodnému pre ich druh
  • k humánnej starostlivosti a k programu veterinárnej starostlivosti

Tieto zásady taktiež definujú požiadavky vzťahujúce sa na návrh a schválenie štúdie, a stanovujú, že pri štúdii je nutné:

  • dodržiavať zásady 3R: replacement, reduction, refinement (náhrada, zníženie, zdokonalenie)
  • predložiť štúdiu na posúdenie etickému výboru
  • prijať opatrenia na minimalizáciu bolesti alebo úzkosti zvierat
  • zabezpečiť jej realizáciu vyškoleným personálom

Všetci pracovníci GSK, ktorí sa podieľajú na realizácii štúdií so zvieratami, sú poučení o štandardoch starostlivosti a etiky týkajúcich sa tohto druhu výskumu.

Všetky naše prevádzky a programy zodpovedajú vnútroštátnym právnym predpisom, usmerneniam a kódexom správania danej krajiny. V prípade čerstvej akvizície novej spoločnosti úzko spolupracujeme s príslušnou skupinou, aby sme zabezpečili súlad postupov danej firmy s našimi štandardmi vzťahujúcimi sa na dobré životné podmienky zvierat. Vzhľadom na veľkosť a komplexnosť tejto úlohy môže tento proces istý čas trvať, no GSK vždy vyvíja maximálne úsilie pre to, aby bol realizovaný efektívne a dôsledne.