Dobrovoľníctvo v klinickom výskume

Každý, kto sa zúčastňuje klinickej štúdie, je dobrovoľník, bez ohľadu na to, či je zdravý alebo trpí stavom, ktorý je cieľom liečby štúdie. Dobrovoľníci nám umožňujú posúdiť, či má zlúčenina potenciál stať sa novým liekom. A robia ešte viac. Po schválení použitia lieku môžeme prostredníctvom ďalších skúšok ďalej sledovať jeho účinok a získať ďalšie údaje o bezpečnosti.

Pred začatím akejkoľvek štúdie pracujeme s nezávislou etickou komisiou zloženou z laikov, zdravotníkov, vedcov a výskumníkov. Táto komisia vypracuje proces „informovaného súhlasu“, ktorý dáva potenciálnym dobrovoľníkom podrobný obraz o štúdii.

Informovaný súhlas

Osoby, ktoré sa zúčastňujú klinických štúdií, sú povinné dobrovoľne potvrdiť, že boli poučené o štúdii, jej prínosoch a rizikách a sú ochotné sa jej zúčastniť. Proces informovaného súhlasu zahŕňa viac než len prečítanie a podpísanie formulára. Je súčasťou širšieho procesu poskytnutia základných informácií o štúdii vrátane:

  • účelu štúdie
  • postupov liečby
  • potenciálnych prínosov a rizík
  • alternatív účasti (platí pre pacientov s prítomným ochorením – aké sú ďalšie dostupné liečby v prípade, že sa rozhodnú štúdie nezúčastniť)
  • spôsobu ochrany dôverných informácií
  • práv účastníkov – vrátane práva kedykoľvek svoju účasť ukončiť

Ako sa prihlásiť

Ak sa chcete zaregistrovať ako potenciálny dobrovoľník do štúdie vo Veľkej Británii, navštívte, prosím, stránku www.volunteers.gsk.co.uk.