Vyhlásenie o ochrane súkromia

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia dňa 21. mája 2018

 

Vaša dôvera je pre nás dôležitá.

Radi by sme sa ubezpečili, že viete, aké osobné údaje o vás získavame prostredníctvom komunikácie so spoločnosťou GlaxoSmithKline a jej skupinou spoločností ("GSK", "my", "nás" a "naša"), akým spôsobom ich používame, a tiež ako zachovávame ich bezpečnosť.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pokrýva nasledujúce témy:

 • aké osobné údaje o Vás získavame;
 • ako spracúvame Vaše osobné údaje;
 • na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje;
 • ako dlho uchovávame Vaše osobné informácie;
 • zdieľanie Vašich osobných údajov s ostatnými a ich prenos mimo Vašej domovskej krajiny;
 • ochrana Vašich osobných údajov;
 • Vaše práva;
 • čo urobiť v prípade, ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje a
 • ako používame súbory cookies a ďalšie informácie.

Toto oznámenie priebežne aktualizujeme. Odporúčame, aby ste pravidelne sledovali jeho aktualizácie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

Aké osobné údaje o Vás získavame?

Osobné údaje, ktoré o vás získavame pri používaní tohto webového sídla a stránky, zahŕňajú:

 • Údaje, ktoré nám poskytnete, ako napríklad
  • Vaše meno a kontaktné údaje;
  • elektronickú komunikáciu odoslanú GSK;
  • údaje z prihlasovacieho  formulára pri prihlasovaní na webcast; a
  • údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti v prieskumoch.
 • Technické údaje, napr. prostredníctvom použitia súborov cookies, ako sú
  • údaje o Vašej aktivite na tejto webovej stránke, napr. pri vypĺňaní údajov vo formulároch;
  • údaje pri opakovanej návšteve tejto webovej stránky, spolu s údajmi o používanom prehliadači a operačnom systéme, čase návštevy, navštívených stránkach, označených URL odkazoch, vašej IP adrese a tiež navštívených stránkach pred a po návšteve tejto stránky ;
  • ”tracking pixels” sociálnych médií umožňujúce platformám ako Facebook alebo Twitter komunikovať s touto webovou stránkou a poskytovať spätnú väzbu o Vašej činnosti; a
  • údaje o vašom zariadení, vrátane identifikátora zariadenia, hardverového modelu, operačného systému a jeho verzie, a údaje o mobilnej sieti.

Osobné údaje získané monitorovaním iných webových stránok môžu tiež obsahovať vaše verejné osobné údaje: napríklad monitorovaním diskusií na verejných platformách, prostredníctvom ktorých sledujeme všeobecnú verejnú mienku o farmaceutickom priemysle. Môžeme tiež kombinovať údaje pochádzajúce z rôznych zdrojov.

Osobné údaje z hlásení o možných vedľajších účinkoch niektorého z našich produktov môžu tiež obsahovať vaše údaje, ako napríklad pohlavie, dátum narodenia a údaje o vašom zdravotnom stave.

 

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Poskytovania informácií a služieb, vrátane:
  • online podujatí, ako napr. webcasts;
  • tlačových správ;
  • pracovných ponúk;
  • finančných výsledkov; a
  • tipov, užitočných informácií a marketingovej komunikácie súvisiacej s našimi produktami a službami. Na marketingové účely vždy s Vašim súhlasom tak, ako to vyžaduje zákon.
 • Kontaktu a komunikácie, vrátane:
  • odpovedí na Vaše žiadosti (napríklad žiadosť o zamestnanie); a
  • poskytovania dôležitých upozornení a aktualizácií, ako sú napríklad zmeny našich podmienok a pravidiel, upozornení týkajúcich sa bezpečnosti a administratívnych správ.
 • Prevádzkovania činnosti spoločnosti, vrátane:
  • odpovede alebo reakcie v súvislosti s hlásením o možných vedľajších účinkoch našich produktov, a sledovania bezpečnosti našich produktov;
  • dodržiavania príslušných zákonov, predpisov a usmernení;
  • dodržiavania alebo splnenia požiadaviek regulačných orgánov, vlád, súdov a orgánov činných v trestnom konaní  a
  • vyšetrovania a prijímania opatrení proti nezákonnému a škodlivému správaniu používateľov.
 • Skvalitnenia našej každodennej činnosti, predovšetkým:
  • na interné účely, akými sú audit, analýza údajov a výskum súvisiaci so zvyšovaním kvality  digitálnej platformy GSK, jej obsahu a služieb;
  • monitorovaním a analýzou trendov, miery používania a činnosti súvisiace s našimi produktmi a službami za účelom vyhodnotenia atraktivity digitálnych platforiem a služieb GSK, a ďalšie skvalitnenie ich dizajnu a obsahu;
  • skvalitnením našich produktov a služieb ako aj vzájomnej komunikácie; a
  • (prípadne) v súvislosti s aktualizáciou vašich kontaktných údajov.

 

Na základe čoho spracúvame Vaše osobné údaje?

Právo o ochrane osobných údajov stanovuje niekoľko dôvodov, na základe ktorých GSK môže spracúvať a používať vaše osobné údaje.

GSK spracúva osobné údaje:

 • Na legitímne obchodné účely: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom osobnejšej a cielenejšej komunikácie, a tiež na zefektívnenie spôsobu zdieľania skúseností s produktmi a službami spoločnosti GSK. Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať poskytované služby a  minimalizovať nedostatky.
 • Pri plnení zmluvných záväzkov: za účelom dodania požadovaného produktu alebo poskytnutia služby spoločnosť GSK môže spracúvať vaše osobné údaje.
 • Za účelom dodržiavania zákonom stanovených povinností a požiadaviek: Spoločnosť GSK považuje za dôležité, aby bola schopná dodržiavať zákony, predpisy a usmernenia, ako aj ďalšie požiadavky v súvislosti so spracúvaním údajov, nakoľko ovplyvňujú spôsob, akým riadi GSK svoju obchodnú činnosť a umožňuje jej vytvárať čo možno najbezpečnejšie produkty a služby.

Na základe udeleného súhlasu: V niektorých prípadoch Vás GSK požiada o udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely. Viac o vašich právach nájdete v časti "Vaše práva".

 

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme vždy uchovávať počas lehoty vyžadovanej zákonom, a podľa potreby GSK v súvislosti s právnym konaním alebo vyšetrovaním. V ostatných prípadoch GSK uchováva Vaše osobné údaje:

 • podľa potreby a na obdobie, aby Vám bol umožnený prístup k požadovaným službám;

v prípadoch, keď ste GSK kontaktovali s otázkou alebo žiadosťou, a to na obdobie potrebné na zodpovedanie vašej otázky alebo vybavenie žiadosti.

 

Zdieľanie Vašich údajov s ostatnými a ich prenos mimo domovskej krajiny

GSK môže zdieľať Vaše osobné údaje s:

 • členmi skupiny spoločností GSK,
 • s týmito dôveryhodnými tretími stranami:
  • so zástupcami a dodávateľmi GSK vrátane poskytovateľov technologických služieb -  dátových analýz, hostingu a technickej podpory;
  • s odbornými poradcami, audítormi alebo obchodnými partnermi GSK;
  • regulačnými orgánmi, vládami a orgánmi činnými v trestnom konaní a
  • s ďalšími tretími stranami v súvislosti s reorganizáciou celej spoločnosti alebo akejkoľvek jej časti.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané spoločnosťou GSK, jej pridruženými spoločnosťami a ďalšími dôveryhodnými dodávateľmi mimo vášho domovského sídla, a to aj v krajinách, kde zákony o ochrane osobných údajov nemusia byť ekvivalentné alebo rovnako ochranné ako zákony vo Vašej domovskej krajine.

V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia zavádzame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje zostanú chránené a zabezpečené, keď sa prenášajú mimo vašej domovskej krajiny. Tieto opatrenia zahŕňajú dohody o prenose údajov, ktorými sa vykonávajú štandardné ustanovenia o ochrane údajov alebo záväzné firemné pravidlá spoločnosti GSK. Ďalšie informácie o dohodách o prenose údajov nájdete na tomto mieste a informácie o záväzných firemných pravidlách spoločnosti GSK nájdete tu.

 

Ochrana vašich osobných údajov

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, používaním, zverejnením, zmenou alebo zničením použijeme rôzne bezpečnostné opatrenia a technológie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a súkromia. Ak napríklad spoločnosť GSK spolupracuje s nezávislým poskytovateľom služieb, tento poskytovateľ je starostlivo vybraný v súlade s pravidlami a postupmi spoločnosti GSK, ktoré zaväzujú nezávislého poskytovateľa služieb, aby používal príslušné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov

Odosielanie údajov spoločnosti GSK prostredníctvom internetu alebo mobilnej telefónnej siete nemusí byť úplne bezpečné, a akýkoľvek takýto prenos je na vlastné riziko používateľa.

 

Webové stránky mimo vlastníctva alebo kontroly GSK

GSK môže priebežne odkazovať na webové stránky alebo mobilné aplikácie mimo vlastníctva GSK alebo nad ktorými GSK nemá kontrolu, a preto sa na ne nevzťahuje  toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete používať alebo navštíviť takéto stránky, prečítajte si právne vyhlásenie a vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené na každej takejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácii za účelom oboznámenia sa so spôsobom ochrany osobných údajov.

 

Vaše práva

Právo o ochrane osobných údajov Vám priznáva rôzne práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Máte právo:

 • požiadať spoločnosť GSK o prístup k Vašim osobným údajom, ktorými GSK disponuje;
 • požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov alebo namietať proti tomuto spracovaniu;
 • odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v krajinách, kde spoločnosť GSK spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu);
 • požiadať o prijatie alebo prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti GSK, do inej organizácie v strojovo čitateľnej forme a
 • podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu, ak dôjde k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov alebo ak ste v dôsledku nezákonného spracovania vašich osobných údajov utrpeli ujmu.

Pri uplatňovaní svojich práv nás, prosím, kontaktuje prostredníctvom kontaktných údajov v časti Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

 

Ak si neželáte poskytnúť Vaše osobné údaje

Vždy sa môžete rozhodnúť, že neposkytnete Vaše osobné údaje spoločnosti GSK.

Ak máte námietky voči spracúvaniu svojich osobných údajov, alebo ste udelili GSK súhlas so spracúvaním údajov a želáte si súhlas odvolať, spoločnosť GSK bude túto voľbu rešpektovať v súlade so svojimi právnymi povinnosťami. Môže to však znamenať, že nebudeme schopní spracúvať Vaše údaje tak, ako je opísané v časti “ako spracúvame Vaše osobné údaje” uvedenej vyššie, alebo to môže znamenať, že nebudete môcť používať naše služby a produkty.

 

Súbory “Cookies” a iné technológie

Táto webová stránka používa technológiu nazývanú "cookies", ktorá rozpoznáva jednotlivých používateľov. Tieto súbory "cookies" môžete prijať alebo odmietnuť.

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory "cookies", nemusia všetky prvky tejto webovej stránky fungovať správne, čo v dôsledku môže ovplyvniť Vašu skúsenosť s webovými stránkami. Viac informácií o používaní súborov "cookies" nájdete v časti Zásady používania "cookies".

 

Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo dotazy týkajúce sa tohto dokumentu, alebo v prípade uplatňovania svojich práv, prosíme obráťte sa na spoločnosť GSK prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 • Spojené kráľovstvo (UK): GSK v Spojenom kráľovstve (UK), tel. 0808-234-6680.
 • Spojené štáty americké: GSK v Spojených štátoch amerických, tel. 1-866-475-3844.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GlaxoSmithKline Services Unlimited a jej pridružená spoločnosť GlaxoSmithKline v príslušnej krajine.

Zoznam pridružených spoločností ku GSK a kontaktné údaje na poverenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov v EÚ nájdete na tomto mieste.