Podmienky používania

Prehľad

Spoločnosť GSK vyrába a ponúka výrobky a služby určené na diagnostikovanie, prevenciu a liečbu chorôb. Poskytovanie informácií o liekoch od spoločnosti GSK, ktoré môžu predpisovať výhradne lekári, je osobitne upravené zákonmi a ostatnými právnymi predpismi v každej z krajín, kde spoločnosť pôsobí. Z tohto dôvodu sú informácie o predpisovaní týchto liekov poskytované laickej verejnosti v Slovenskej republike obmedzené a je preto potrebné ich konzultovať s Vaším lekárom. Táto webová stránka bola vytvorená ako služba spoločnosti GSK. Napriek všetkému úsiliu nemusia byť informácie na tejto stránke vždy aktuálne.

Obsahom alebo úmyslom tejto webovej stránky nie je poskytovať rady alebo odporúčania. Táto webová stránka neslúži ako základ pre akékoľvek rozhodovanie ohľadne výberu liekov alebo liečby. Je dôležité, aby ste sa spoliehali iba na rady lekárov, ktorí Vám poradia najlepší postup pre Vašu konkrétnu situáciu.Spoločnosť GSK nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť alebo použitie informácií obsiahnutých na tejto webovej stránke, resp. za ich aktualizáciu.

Prostredníctvom tejto webovej stránky je možné sa spojiť s inými webovými stránkami na internete, vrátane webových stránok pobočiek spoločnosti GSK v iných krajinách, čo nevyhnutne neznamená, že spoločnosť GSK tieto stránky podporuje, schvaľuje ich obsah, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich presadzuje.

Spoločnosť GSK nepreberá zodpovednosť za informácie na webových stránkach tretích strán, ktoré sú mimo jej kontroly. Aj keď je maximálnou snahou spoločnosti GSK poskytovať spojenia iba na webové stránky tretích strán, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých platných zákonov a ostatných právnych predpisov, ako aj interné normy spoločnosti GSK, je potrebné si uvedomiť, že obsah týchto webových stránok tretích strán je tvorený a podlieha zmenám bez možnosti ovplyvnenia spoločnosťou GSK. Preto spoločnosť GSK nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne informácie alebo stanoviská obsiahnuté na webových stránkach tretích strán.

Všetky práva duševného vlastníctva v rámci materiálu na tejto stránke sú vlastníctvom spoločností skupiny GSK, prípadne im bolo udelené povolenie na použitie tohto materiálu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Kopírovanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek podobe je zakázané a podlieha nasledujúcim oprávneniam.

Materiál na tejto webovej stránke môžete čítať, prehliadať, tlačiť, sťahovať a kopírovať pre svoje osobné a nekomerčné použitie, ale iba vtedy, ak webovú stránku uvediete ako zdroj materiálu spolu s vyhlásením o autorských právach „© autorské práva spoločností skupiny GSK, všetky práva vyhradené“.  Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, žiadne iné použitie materiálu nie je povolené.

Informácie na tejto webovej stránke sa nesmú vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva duševného vlastníctva (vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv), ktoré patria spoločnostiam skupiny GSK alebo akejkoľvek tretej strane.

Spoločnosť GSK si nerobí vlastnícke ani vzťahové nároky na ochranné známky tretích strán, ktoré sa objavujú na tejto webovej stránke. Takéto ochranné známky tretích strán sú použité len na identifikáciu výrobkov a služieb príslušných vlastníkov a použitie týchto značiek nepredstavuje ich podporu alebo schválenie zo strany spoločnosti GSK.

Komunikácia zo strany užívateľov, prípadne iný materiál zaslaný prostredníctvom internetu a zverejnený na webovej stránke spoločnosti GSK alebo inde (okrem komunikácie a materiálov, ktoré obsahujú osobné údaje a/alebo údaje súvisiace so zdravotným stavom spadajúce pod zásady ochrany osobných údajov spoločnosti GSK), sa považujú za nedôverné a nechránené a spoločnosť GSK nemá žiadnu povinnosť vo vzťahu k týmto údajom.

Spoločnosť GSK môže tieto informácie použiť na ľubovoľný účel, ktorý považuje za vhodný, vrátane ich rozmnožovania a zverejňovania a môže použiť akékoľvek myšlienky, koncepty, znalosti alebo techniky obsiahnuté v týchto informáciách na akýkoľvek účel vrátane komerčných účelov, a to bez poskytnutia (peňažnej) náhrady užívateľom.

Spoločnosť GSK rešpektuje súkromie návštevníkov svojej webovej stránky. Vaše práva a povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré sú zverejnené na tejto stránke, nájdete vysvetlené v zásadách spoločnosti GSK o ochrane osobných údajov.

Nič na tejto webovej stránke nemá v úmysle predstavovať výzvu alebo ponuku, aby ste investovali alebo obchodovali s cennými papiermi alebo ADRs spoločnosti GSK. Skutočné výsledky a vývoj sa môžu podstatne líšiť od všetkých prognóz, stanovísk alebo očakávaní vyjadrených na tejto webovej stránke a ceny, za ktoré sa cenné papiere predávali v minulosti, nemôžu byť považované za ukazovateľ ich budúceho vývoja.

GSK neposkytuje žiadnu záruku na to, že materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú zodpovedajúce alebo použiteľné mimo Európskej únie (“EU”), Európskeho hospodárskeho priestoru (“EHS”) alebo Európskeho združenia voľného obchodu (“EFTA”). Tí, ktorí sa rozhodnú navštíviť túto stránku z iných lokalít, robia tak z ich vlastného podnetu a sú zodpovední za zosúladenie svojho konania s miestnymi zákonmi v rozsahu ich platnosti a použiteľnosti.

GSK nepreberá žiadnu zodpovednosť za vírusy, ktoré zamoria počítač používateľa po použití audia, videa, údajov alebo textu na tejto stránke.

Táto stránka a jej obsah nevyzýva k investícii alebo obchodu s cennými papiermi alebo americkými depozitnými certifikátmi spoločnosti GSK ani ich neponúka.  Skutočné výsledky a trendy sa môžu podstatne líšiť od prognóz, názorov alebo očakávaní vyjadrených na tejto webovej stránke. Predchádzajúce výsledky cien cenných papierov nesmú slúžiť ako podklad pre budúce výsledky.

Tieto Podmienky používania a obsah tejto webovej stránky sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.

Tieto Podmienky používania môžu byť kedykoľvek menené, takže sa používateľom odporúča pravidelne tieto zmeny kontrolovať.

Aktualizované: december 2016 

Globálna licenčná zmluva o koncovom užívateľovi (EULA) pre mobilné aplikácie nevyužívajúce osobné údaje (PII)

Nasledujúca Licenčná zmluva/Podmienky používania sa vzťahuje na váš prístup do zobrazenia webu spoločnosti GlaxoSmithKline a jej používanie. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ potvrdíte, že sa budete riadiť Licenčnou zmluvou/Podmienkami používania. V prípade nesúhlasu nebudete mať prístup do zobrazenia. Ak nesúhlasíte, zobrazenie ukončíte výberom „Zrušiť“.

Odmietnutie zodpovednosti

Toto zobrazenie bolo vyvinuté ako služba spoločnosti GlaxoSmithKline. Podobne ako pri iných službách môžu byť informácie uvedené v tomto zobrazení aj napriek nášmu najlepšiemu úsiliu neaktuálne. Spoločnosť GlaxoSmithKline nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť a úplnosť alebo použitie informácií obsiahnutých v zobrazení ani povinnosť ich aktualizovať.

Spoločnosť GlaxoSmithKline nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody, okrem iného ani za škody v prípade ujmy na zdraví alebo v prípade straty údajov týkajúcich sa vášho používania zobrazenia. Tieto materiály sú poskytované „V STAVE, V AKOM SÚ“ A BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY, OKREM INEHO AJ BEZ IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A BEZ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PREDPISOV.

Údaje o zdravotnom stave

Obsah tohto zobrazenia nesmie byť vykladaný ako poskytovanie rád alebo odporúčaní a nemal by slúžiť ako podklad pri akomkoľvek rozhodovaní alebo konaní. Poradenstvo v prípade vašej konkrétnej situácie hľadajte vždy u svojho zdravotníka.

Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás pri používaní výrobku, ktorý je predmetom toht zobrazenia (alebo iného produktu spoločnosti GlaxoSmithKline) vyskytnú nežiaduce účinky, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom tohto formulára.

Prístup a servisné poplatky

Prístup a používanie tohto zobrazenia si vyžaduje pripojenie k internetu cez zariadenia, ktoré umožňujú prístup k obsahu na internete, a zaplatenie servisných poplatkov spojených s týmto prístupom.

Súhlas na zber a využitie údajov

Súhlasíte, že spoločnosť GlaxoSmithKline má právo zhromažďovať a používať údaje týkajúce sa vášho prístroja, operačného systému a aplikácie, ktoré sa pravidelne zbierajú s cieľom distribúcie aktualizácií softvéru a iných prípadných správ týkajúcich sa zobrazenia. Spoločnosť GlaxoSmithKline môže tieto informácie použiť na neustále zlepšovanie zobrazenia.

Bezpečnosť osobných údajov na vašom mobilnom zariadení

Súhlasíte, že toto zobrazenie môže zhromažďovať osobné údaje, ktoré sa na vás vzťahujú. Vaše osobné údaje budú použité na určenú funkciu zobrazenia. Ak sa rozhodnete zaznamenať svoje celé meno alebo iné údaje, ktoré vás priamo identifikujú, odporúčame vám, aby ste svoje mobilné zariadenie chránili pri zapnutí heslom, ktoré ochráni vaše osobné údaje..

Zber a použitie osobných údajov zo strany spoločnosti GSK

Súhlasíte, že spoločnosť GlaxoSmithKline môže zhromažďovať osobné údaje, ktoré sa na vás vzťahujú. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií sa presvedčte o tom, že viete, ako budú použité.

Vaše osobné údaje budú použité na určenú funkciu zobrazenia stránky spoločnosti GlaxoSmithKline. Pred poskytnutím akýchkoľvek informácií sa presvedčte o tom, že viete, ako budú použité. Vaše osobné údaje použijeme na určenú funkciu zobrazenia stránky spoločnosti GlaxoSmithKline, na zasielanie užitočných informácií o stavoch a súvisiacich liečbach, produktoch a službách, ako aj na marketingové a informačné účely. Tieto informácie môžeme zároveň zdieľať s našimi pobočkami a dcérskymi spoločnosťami, ako aj autorizovanými nezávislými tretími stranami, ktoré nám môžu pomôcť pri zbere a spracovaní informácií.

Vami poskytnuté informácie môžu byť prevedené do iných krajín, ktoré nemusia mať zákony na ochranu osobných informácií, ktoré zodpovedajú zákonom vo vašej krajine. Poskytnutím vašich údajov súhlasíte s vyššie uvedeným zberom, používaním a zverejňovaním osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, prípadne si želáte byť odstránený z nášho mailing listu, obráťte sa na našu miestnu pobočku vo vašej krajine.

Viac informácií o našich globálnych zásadách týkajúcich sa ochrany súkromia nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Udelenie licencie

V súlade s podmienkami tejto dohody vám spoločnosť GlaxoSmithKline udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu na prístup a používanie zobrazenia. Zobrazenie nemôžete prenajímať, predávať, sublicencovať, postupovať, spätne analyzovať, rozkladať, upravovať ani prevádzať. Zobrazenie podlieha platným zákonom a predpisom. 

Podpora

Spoločnosť GlaxoSmithKline nemá povinnosť poskytovať technickú podporu alebo údržbu tohto zobrazenia. Toto zobrazenie je poskytované „v stave, v akom je“ a „v akom je dostupné“. Spoločnosť GlaxoSmithKline nezaručuje, že zobrazenie splní vaše požiadavky. Neručí ani za to, že používanie zobrazenia bude neprerušené, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Ukončenie

Táto licencia je platná do momentu, kým ju sami neukončíte alebo kým ju neukončí spoločnosť GlaxoSmithKline, a to kedykoľvek. Po ukončení nesmiete toto zobrazenie používať a musíte trvale odinštalovať všetky jeho kópie.