Spoločnosti GlaxoSmithKline plc a Pfizer Inc vytvoria nový spoločný podnik, ktorý sa stane svetovým lídrom v oblasti voľnopredajných produktov pre zdravotnú starostlivosť

Avizovaná transakcia ponúka jedinečnú príležitosť urýchliť realizáciu stratégie GSK a vytvoriť významnú hodnotu pre akcionárov. Vytvára základ pre rozdelenie GSK na dve nové globálne spoločnosti registrované vo Veľkej Británii, ktoré sa zamerajú na farmaceutické prípravky/ vakcíny a voľnopredajné produkty pre zdravotnú starostlivosť.

Spoločnosť GlaxoSmithKline plc uzavrela dohodu so spoločnosťou Pfizer Inc, na ktorej základe dôjde k spojeniu častí oboch firiem zameriavajúcich sa na voľnopredajné produkty pre zdravotnú starostlivosť a vytvorenie nového spoločného podniku, ktorý sa stane svetovým lídrom s tržbami približne 9,8 miliardy libier (12,7 miliardy dolárov). Spoločnosť GSK si v novovytvorenom podniku podrží kontrolný väčšinový balík predstavujúci 68% akcií, podiel spoločnosti Pfizer bude 32 %.

Navrhovaná akciová transakcia predstavuje jedinečnú príležitosť nadviazať na nedávne odkúpenie podielu, ktorý v divízii GSK Consumer Healthcare držala spoločnosť Novartis, a vytvoriť nového svetového lídra v oblasti voľnopredajných produktov pre zdravotnú starostlivosť a dosiahnuť tak ďalšie výrazné navýšenie hodnoty pre akcionárov. Zamýšľaná transakcia je zároveň v súlade s kľúčovou prioritou spoločnosti GSK, ktorou je posilniť v najbližších rokoch podnikanie vo farmaceutickom sektore navýšením peňažného toku a vytvorením efektívnej štruktúry vyčlenením divízie GSK Consumer Healthcare, ktorá si tak bude schopná získať ďalšiu podporu pre investície do plánovaného výskumu a vývoja. 

Očakáva sa, že zamýšľaná transakcia umožní dosiahnuť významnú synergiu nákladov. Zároveň transformuje rozsah podnikania GSK v oblasti voľnopredajných produktov pre zdravotnú starostlivosť. Spoločnosť GSK plánuje do troch rokov od uzatvorenia transakcie oddeliť vytvorený spoločný podnik oddelením príslušných akciových podielov a kótovať GSK Consumer Healthcare na britskom akciovom trhu. V priebehu tohto obdobia spoločnosť GSK proces integrácie v prevažnej miere dokončí a očakáva, že bude priebežne posilňovať svoje podnikanie týkajúce sa liekov na predpis a výskum a vývoj v tejto oblasti.

Plánované rozdelenie skupiny umožní založenie dvoch nových spoločností s takými kapitálovými štruktúrami, ktoré budú vyhovovať ich neskorším investičným potrebám ako aj prioritám alokácie kapitálu. Nová spoločnosť pre voľnopredajné produkty pre zdravotnú starostlivosť bude vďaka stabilnejším peňažným tokom schopná získať viac kapitálu ako súčasná skupina GSK. Transakcia tak vyústi k možnosti znížiť zadlženosť novej spoločnosti zameranej na farmaceutické prípravky/vakcíny.

Plánovaná transakcia do budúcnosti posilní vyhliadky na podnikanie v oblasti voľnopredajných produktov pre zdravotnú starostlivosť a podporí rozvoj divízie GSK Pharmaceuticals. Vzhľadom na predpokladaný pozitívny vývoj v obidvoch oblastiach podnikania spoločnosť GSK očakáva, že bude mať dobré predpoklady na to, aby zabezpečila výnosy pre akcionárov a zároveň naďalej investovala v súlade so svojimi strategickými prioritami. 

Ako vyhlásila generálna riaditeľka GSK Emma Walmsley: „Pred osemnástimi mesiacmi sme stanovili jasné priority a zavádzajú pravidlá pre rozdelenie kapitálu, ktorých cieľom je zlepšiť dlhodobé výsledky GSK v porovnaní s konkurenciou a posilniť našu schopnosť priniesť ľuďom po celom svete nové liečivá a lepšie zdravotnícke výrobky. Podarilo sa nám zlepšiť prevádzkové výsledky a v oblasti výskumu a vývoja presadzujeme nový prístup. Rovnako sme začali preskupovať portfólio skupiny prostredníctvom stanovenia priorít v programoch výskumu a vývoja, akvizície (napríklad navrhovanej akvizície onkologicky orientovanej biofarmaceutickej  spoločnosti TESARO), kúpy menšinového podielu v oblasti voľne predajných produktov pre zdravotnú starostlivosť alebo série divestovaných produktov, ktoré sme nevyhodnotili ako kľúčové.

Avizovaná transakcia predstavuje jedinečnú príležitosť na ďalšie urýchlenie týchto krokov. Spoločnosť GSK a spoločnosť Pfizer výrazne zvýšia hodnotu pre akcionárov prostredníctvom prepojení divízií voľne predajných produktov pre zdravotnú starostlivosť. Prírastkové peňažné toky a viditeľnosť pripravovaných transakcií navyše do budúcnosti podporia plánovanie využitia kapitálu v spoločnosti GSK a ďalšie investície do pripravovaných farmaceutických projektov. Spoločnosť GSK predstavuje jasnú cestu k vytvoreniu nového svetového lídra v oblastivoľnopredajných produktov pre zdravotnú starostlivosť a nových globálnych farmaceutických prípravkov / vakcín zameraných na výskum a vývoj zameraných na skúmanie imunitného systému, využitie genetického výskumu a vyspelých technológií.

Naším konečným cieľom je vytvoriť dve výnimočné globálne spoločnosti registrované v Spojenom kráľovstve, ktoré budú mať vhodné kapitálové štruktúry a ktoré budú mať všetky predpoklady na vytváranie rastúcich výnosov pre akcionárov a poskytovanie významných prínosov pre pacientov a spotrebiteľov."

Schválenie a dokončenie transakcie: Plánovaná transakcia podlieha schváleniu zo strany akcionárov spoločnosti GSK a na jej finalizáciu je nutné získať súhlasy protimonopolných orgánov. Ak budú tieto súhlasy poskytnuté, mala by byť transakcia dokončená v druhej polovici roka 2019. predstavenstvo odporučí akcionárom, aby navrhovanú transakciu schválili.


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Pre viac informácií navštívte globálnu webovú stránku www.gsk.com alebo stránky slovenskej pobočky www.gsk.sk.

Kontakt pre médiá: Miriam Kejzlarová, e-mail: sk.media@gsk.com