Náš postoj k Pravidlám zverejňovania prevodov hodnôt stanoveným Európskou federáciou farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA)

V Európe, ako aj v krajinách celého sveta narastajú nároky spoločnosti na transparentnosť v činnosti rôznych firiem, organizácií i jednotlivcov. Platí to aj pre vzťah medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi alebo zdravotníckymi organizáciami, v rámci ktorého musí spolupráca prebiehať bezúhonným a transparentným spôsobom.

Spoločnosť GSK plne podporuje Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi alebo zdravotníckymi organizáciami na individuálnej báze, ktoré stanovila Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA). Sme presvedčení, že prinesú vyššiu informovanosť verejnosti o povahe partnerstiev a spolupráce medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi alebo zdravotníckymi organizáciami a zvýšia tak dôveru v súčinnosť medzi týmto priemyslom a zdravotníckou profesiou ako takou.

Dr. Waheed Jamal, viceprezident pre európske medicínske záležitosti

Dôležitosť spolupráce medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi

Spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami, regulačnými orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, zdravotníckymi organizáciami a pacientmi je nevyhnutná pre neustále zlepšovanie zdravotníckej starostlivosti. Tieto vzťahy umožnili vývoj množstva nových, inovatívnych liekov a zmenili mieru dopadu rôznych ochorení na náš život. Zdravotnícki pracovníci vždy boli a budú pre spoločnosť GSK cennými partnermi. Ako odborníci vo svojich oblastiach nám poskytujú vedecké a medicínske informácie z prvej ruky ako aj svoje osobité skúsenosti so starostlivosťou o pacientov. Toto partnerstvo je základom pokroku v medicíne ako vede a umožňuje uspokojovať rôznorodé potreby pacientov a verejného zdravia.

Podpora zvyšovania transparentnosti v Európe

V priebehu niekoľkých uplynulých rokov sme v niektorých krajinách začali zverejňovať informácie o prevodoch hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám, ako na individuálnej tak i na súhrnnej báze. V Európe medzi tieto krajiny patrí Dánsko, Francúzsko, Portugalsko, Holandsko, či Veľká Británia. Od jesene čaká menovité zverejňovanie dané legislatívou aj Slovenskú republiku (striktnejšie ako zverejnenie dané Kódexom EFPIA). Na medzinárodnej úrovni sa to týka Austrálie, Japonska a USA, pričom v Kanade sa pripravuje zverejňovanie týchto informácií na rok 2017. V rámci vývoja smerom k vyššej transparentnosti stavia iniciatíva EFPIA zameraná na zverejňovanie prevodov hodnôt práve na týchto národných iniciatívach.

Podľa Pravidiel zverejňovania prevodov hodnôt sa spoločnosti, ktoré sú členmi EFPIA, zaviazali od roku 2016 zverejňovať prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám súvisiace s liekmi viazanými na lekársky predpis, a to na individuálnej, menovitej báze (súhrnne iba vo výnimočných prípadoch). Týka sa to napríklad sponzorstva pre účely vycestovania na lekárske kongresy a uhradenia registračných poplatkov, poplatkov za konzultácie so zdravotníckymi pracovníkmi pre účely prípravy prednášok alebo predsedania pri zasadaniach zdravotníckych organizácií a tiež poskytovania grantov týmto organizáciám. Prevody hodnôt zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám súvisiace s výskumom a vývojom sa budú zverejňovať na súhrnnej báze.

Zverejňovanie prevodov hodnôt zrealizovaných v roku 2015 sa musí začať vykonávať 30.6.2016. Tieto informácie sa musia zverejňovať na verejnej platforme, ktorou môže byť internetová stránka spoločnosti alebo centrálna platforma či stránka priemyselnej asociácie, obsahujúca údaje rôznych spoločností, ako je tomu v niektorých krajinách.

Náš postoj k Pravidlám zverejňovania prevodov hodnôt federácie EFPIA

V priebehu uplynulých desiatich rokov sme uskutočnili zmenu tradičného modelu farmaceutickej spoločnosti tým, že sme ako prví zvýšili transparentnosť poskytovania údajov z klinických štúdií (zároveň sme boli prvou spoločnosťou, ktorá sa prihlásila do kampane s názvom „All Trials Campaign“), ako prví sme vyhlásili našu podporu pacientskym organizáciám a ako prví sme zrušili odmeňovanie medicínskych reprezentantov podľa individuálnych cieľových tržieb.
V duchu uvedených téz zaviedla GSK Pravidlá zverejňovania prevodov hodnôt federácie EFPIA. Uplatňujeme princíp dôsledného vyžadovania súhlasu so zverejňovaním informácií, aby sme umožnili a presadzovali zverejňovanie prevodov hodnôt na individuálnej báze. V praxi to znamená nasledovné:

  • V prípadoch, keď sa podľa Pravidiel zverejňovania prevodov hodnôt federácie EFPIA vyžaduje zverejnenie prevodov hodnôt na individuálnej báze, aktívne vyžadujeme od každého zdravotníckeho pracovníka, s ktorým spolupracujeme, jeho súhlas so zverejnením.
  • Nespolupracujeme so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí nám svoj súhlas neposkytnú. V prípadoch, keď nám súhlas poskytnú a následne ho odvolajú, ukončujeme spoluprácu s takýmito zdravotníckymi pracovníkmi na činnostiach, na ktoré sa vzťahuje zverejňovanie prevodov hodnôt na individuálnej báze (po dobu jedného roka).

Nad rámec požadovanej transparentnosti

Zaviazali sme sa dokonca prekročiť rámec požiadaviek stanovených v Pravidlách zverejňovania prevodov hodnôt federácie EFPIA - tým, že naďalej uskutočňujeme ďalšie, vo farmaceutickom priemysle nové zmeny nášho obchodného modelu. Medzi niektoré najnovšie zmeny patrí odmeňovanie našich medicínskych reprezentantov na základe kvality služieb, ktoré poskytujú lekárom, ako aj na základe ich vedeckých poznatkov, a nie na základe individuálnych cieľových tržieb. Od 1.1.2016 sme zastavili vyplácanie odmien zdravotníckym pracovníkom za propagáciu našich liekov viazaných na lekársky predpis alebo skupín ochorení medzi lekármi, ktorí tieto lieky môžu predpisovať alebo medzi osobami, ktoré ich predpisovanie môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť.

Namiesto toho zabezpečíme, aby naši lekári (zamestnaní v GSK) mohli viac času venovať zdieľaniu svojich odborných vedomostí s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a odpovedať na ich otázky. Zároveň vyvíjame nové digitálne aplikácie pracujúce v reálnom čase, ktoré zlepšia poskytovanie medicínskych informácií zdravotníckym pracovníkom a v rámci nezávislých vzťahov poskytujeme finančné prostriedky nezávislým subjektom, ktoré uskutočňujú výber osôb spomedzi zdravotníckych pracovníkov, ktoré sa zúčastnia lekárskych kongresov pre účely vzdelávania sa v oblasti medicíny.

Aj naďalej budeme spolupracovať so zdravotníckymi pracovníkmi a vyplácať im odmeny za nepropagačné aktivity. Patrí medzi ne klinický výskum a poradenstvo o klinickej relevantnosti a vhodných spôsoboch informovania o výsledkoch výskumu, ako aj určovanie nových oblastí výskumu.

Tieto interakcie sú nevyhnutnou súčasťou našej snahy zabezpečiť, aby nami vyvinuté lieky spĺňali potreby pacientov.

Čo to bude znamenať pre pacientov?

Veríme, že náš trvalý záväzok k vyššej transparentnosti a náš nový prístup k spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi zvýšia dôveru v to, že farmaceutické spoločnosti konajú v najlepšom záujme pacientov. Zároveň sem presvedčení, že zverejňovanie prinesie zvýšenie informovanosti o tom, aká dôležitá je spolupráca medzi farmaceutickými spoločnosťami a zdravotníckymi pracovníkmi.

Prečítajte si o doterajších príkladoch pozitívneho dopadu zverejňovania informácií o platbách lekárom v Európskych krajinách.


ZINC SK/COM/0017/16a