Výsledky Jarnej výzvy Fondu GSK 2014

Ak sme mladí, zvyčajne sa nedokážeme vžiť do kože seniorov. Vyšší vek so sebou prináša pocit neistoty, zraniteľnosti a obavy o svoje fyzické či duševné zdravie. Veľa starších ľudí pritom túži žiť aktívne a tráviť svoj život prácou, koníčkami či pomocou iným. Aj preto sa Fond GSK v rámci Jarnej výzvy 2014 rozhodol prerozdeliť viac ako 13 tisíc € medzi 14 projektov, ktoré podporujú aktívny život seniorov.

Tri roky venované seniorom

Fond GSK už 11 rokov prerozdeľuje finančné prostriedky na podporu rôznych verejnoprospešných aktivít. Od roku 2011 sa zameriava na pomoc seniorom a ich aktívne starnutie, ktoré zahŕňa spoločenskú integráciu, pocit užitočnosti, docenenia a hlavne radosť z dobre vykonanej práce.

Výsledky Jarnej výzvy Fondu GSK 2014

Príležitosť získať grant v Jarnej výzve Fondu GSK 2014 využilo až 51 organizácií z rôznych slovenských regiónov. Podmienkou pre udelenie grantu bola inovatívnosť, dlhodobá udržateľnosť a hlavne merateľnosť dopadu na začlenenie seniorov do spoločnosti. Podľa odbornej komisie spĺňa tieto podmienky až 14 projektov, ktorým sa Fond GSK rozhodol prerozdeliť 13 089,6 €.

Terapia hrou

Víťazné projekty sa vo veľkej miere zamerali na prácu s terapeutickými hračkami, ktoré preukázateľne zlepšujú sociálne správanie a zdravotný stav seniorov. Terapeutické hračky udržiavajú motorické funkcie, zlepšujú pamäť i sústredenie a pomáhajú pri vytváraní citových väzieb. Medzi takéto projekty patria z predložených napríklad projekt Centra sociálnych služieb Fantázia (Horný Vadičov), DD a DSS Klas n.o. (Vrbové), DSS a zariadenia pre seniorov v Martine či Zariadenia pre seniorov a DSS PARK v Čadci. Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku sa okrem vytvárania zaujímavého prostredia pre seniorov zameriava aj na terapie zmyslové či hudobné.

Mladí duchom pre pomoc Kalvárii

O tom, že seniori môžu priložiť ruku k zachovaniu kultúrnej pamiatky svedčí aj Kalvársky fond z Banskej Štiavnice. Ich projekt má za úlohu odborné zaškolenie seniorov, ktorí budú poskytovať informácie návštevníkom kalvárie a informačného centra. Seniorom tak dajú príležitosť aktívne využívať svoj voľný čas, možnosť udržať si sociálny kontakt a spolupodieľať sa na obnovení chodu Kalvárie.

Dôchodca záchranca

V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi si uvedomili, že pri akejkoľvek nehode môže práve dôchodca zachrániť život inému človeku, napríklad vnúčaťu, ktoré stráži. Bohužiaľ pri kurzoch prvej pomoci sa na túto vekovú skupinu akosi zabúda. Preto im Fond GSK udelil grant pre zriadenie špeciálneho kurzu, kde sa naučia podať prvú pomoc, zavolať záchranku a riešiť rôzne druhy poranení.

Folklór pre radosť

Fond GSK pomohol splniť sen aj seniorom z obce Lekárovce, ktorí túžili vydať CD folklórnej skupiny Pajtaški, ktorú si sami založili. V obci, z ktorej mladí ľudia odchádzajú do väčších miest, vytvorili príležitosť pre spoločné aktivity a šírenie dobrej nálady.

Podporovaním seniorov podporujeme aj seba

Téma aktívneho starnutia sa týka väčšiny z nás, našich blízkych a milých. „Fond GSK projekty pre seniorov oceňuje opakovane a plánuje ich podporovať aj naďalej. Najbližšou príležitosťou na získanie grantu z Fondu GSK bude Jesenná výzva Fondu GSK 2014. Projektom už teraz držíme palce a tešíme sa na ich nové postrehy, nápady a nadšenie pre prácu so staršími ľuďmi,“ zdôrazňuje MUDr. Pavol Trnovec, Corporate Affairs Director GSK Slovensko.

Zoznam úspešných žiadateľov z Jarnej výzvy Fondu GSK 2014
Organizácia "Aktívni seniori" občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých
Adresa Likavka
Suma 328,00 €
Názov projektu Pletenie bude pre nás hračkou
Stručný popis Pletenie košíkov je na Slovensku dávnou tradíciou už od čias našich predkov. "Aktívni seniori" sa preto rozhodli v spolupráci so zariadením LIKAVA pripomenúť si túto tradíciu a vďaka nej zvyšovať zručnosť, pocit sebestačnosti a užitočnosti nielen dôchodcov, ale aj zdravotne znevýhodneným a čiastočne imobilným občanom.

 

Organizácia Centrum sociálnych služeb Fantázia
Adresa Horný Vadičov (Kysucké N.M.)
Suma 1 000,00 €
Názov projektu Terapeuticé pomôcky prinášajú seniorom...
Stručný popis Projekt zameraný na seniorov s Alzheimerovou chorobou a iným druhom demencie, ktorý chce prostredníctvom terapeutických bábik a zvieratiek (psíka a mačičky) stimulovať mozgovú činnosť svojich pacientov a zmierniť nekognitívne a behaviorálne poruchy, pri ktorých dochádza k zmene správania, agresivite, stavom úzkosti či depresii.

 

Organizácia Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas n.o.
Adresa Vrbové
Suma 800,00 €
Názov projektu Aktivizácia seniorov v zariadení formou hier
Stručný popis Dlhoročné skúsenosti s prácou so seniormi ukázali, že spoločenské aktivity, prispôsobené potrebám a mentálnej úrovni seniorov zlepšujú ich zdravotný stav a kvalitu života. Pomocou terapeutických hračiek, ktoré sú špeciálne prispôsobené jednotlivým stupňom postihnutia, urobia každý jeden deň v zariadení zaujímavejším a zmysluplnejším.

 

Organizácia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Adresa Martin
Suma 843,40 €
Názov projektu Terapia hrou
Stručný popis Vďaka terapeutickým hračkám môžu v DSS zlúčiť terapiu s hrou. Tieto špeciálne hračky totižto slúžia k tréningu motoriky, pamäti, zmyslového prežívania či kreativity. Podporujú tiež vzájomnú komunikáciu, súdržnosť a seniorov obohacujú o skupinové zážitky.

 

Organizácia Domov vďaky
Adresa Rajec
Suma 396,70 €
Názov projektu Pohnime rozumom
Stručný popis Terapia zameraná na pravidelné tréningy pamäte pomocou špeciálnych cvičení. Cvičenia najskôr prebiehajú formou diskusie na spoločenské témy, nasleduje precvičovanie a rehabilitácia a na záver sa pomocou rôznych úloh trénuje pamäť. Tieto stretnutia sú obohatené aj o prednášky a informácie o fungovaní mozgu, pamäti a starnutí.

 

Organizácia Kalvársky fond
Adresa Banská Štiavnica
Suma 1 425,00 €
Názov projektu Mladí duchom pre pomoc Kalvárii
Stručný popis Čiperní dôchodci budú mať príležitosť aktívne využívať svoj voľný čas a spolupracovať s inými ľuďmi nielen pre zachovanie ich sociálnych kontaktov. Projekt sa zameriava na prácu so seniormi, ale aj na obnovenie chodu kalvárie a informačného centra v Banskej Štiavnici. Po odbornom zaškolení budú schopní poskytovať informácie návštevníkom a turistom.

 

Organizácia Občianske združenie DSS Turie
Adresa Turie
Suma 1 912,35 €
Názov projektu Cesta spomienkami
Stručný popis Prostredníctvom tohto projektu chce OZ DSS Turie umožniť seniorom návrat do detstva a mladosti pomocou tzv. reminiscenčnej terapie, ktorú možno nazvať aj terapiou spomienkami. Ide o príležitosť pre vzájomnú komunikáciu a možnosť vyjadriť svoje pocity či dojmy prostredníctvom hodnotenia uplynulého života. Spoločné stretávanie sa a spomínanie má pozitívny vplyv na emocionálne prežívanie seniorov.

 

Organizácia Od srdca k srdcu
Adresa Lekárovce
Suma 500,00 €
Názov projektu Robiť radosť iným nás teší
Stručný popis Obec Lekárovce obývajú z väčšej časti hlavne dôchodci, ktorí sa však sami snažia vytvárať si aktivity, ktoré tešia nielen ich, ale aj ich blízkych. Jednou z nich je aj založenie folklórnej skupiny Pajtaški, ktorá reprezentuje túto obec aj v jej vzdialenejšom okolí. Členovia tejto skupiny majú spoločný sen - vydať vlastné CD, ktorým by šírili radosť a nadšenie aj do iných kútov Slovenska.

 

Organizácia Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Adresa Pezinok
Suma 1 800,00 €
Názov projektu Liečivé zážitky
Stručný popis Zmyslová terapia, terapeutické hry, spevácke posedenia, ručné práce či muzikoterapia umožnia pacientom PnPPP pridať ruku k spoločnému dielu. Aktivity, ktoré prispievajú k udržaniu fyzickej či psychickej kondície a obohatia pacientov o nové zázitky a dobrý pocit z vykonanej práce.

 

Organizácia Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Adresa Prievidza
Suma 700,00 €
Názov projektu Seniori - záchranca
Stručný popis V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi si uvedomili, že práve dôchodci sú tí, ktorí môžu pri nehode zachrániť život nielen nám ale aj svojim vnúčatám. Bohužiaľ v kurzoch prvej pomoci sa na túto skupinu obyvateľstva akosi zabúda. Preto sa v Prievidzi rozhodli zriadiť záchranársky kurz a naučiť seniorov podať prvú pomoc či zavolať záchranku.

 

Organizácia Slovenské hemofilické združenie
Adresa PrievBratislavaidza
Suma 1 250,00 €
Názov projektu Letný edukačný pobyt pre dospelých hemofilikov
Stručný popis Edukačný projekt zameraný na ľudí s vrodeným krvácavým ochorením vo veku seniorov. Hlavným cieľom je naučiť ich starostlivosti o seba samých. Vzhľadom na to, za táto skupina ľudí je neustále v ohrození, je potrebné edukovať ich k samostatnému zvládaniu rôznych životných situácií.

 

Organizácia Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK
Adresa Čadca
Suma 681,15 €
Názov projektu Hrou k nezávislosti od iných
Stručný popis Pre seniorov so zdravotným postihnutím je potrebné vytvoriť podnetovo zaujímavé prostredie, vďaka ktorému si udržia motorické funkcie a nezávislosť od pomoci iných. Zakúpením špeciálnych hier chce tento projekt pomôcť seniorom s vážnejším zdravotným stavom, ktorí sú často pohybovo obmedzení.

 

Organizácia ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA - Denný stacionár pre dôchodcov
Adresa Trnava
Suma 550,00 €
Názov projektu Starí rodičia a vnuci
Stručný popis Spoločné aktivity s mládežou prispievajú k lepšej kvalite života seniorov. Arterapia, muzikoterapia či výlety ich naučia aktívnemu využívaniu voľného času, čím sa opätovne integrujú do spoločnosti. Realizáciou projektu chce ZZ Rodina hlbšie prepojiť vzťah mladý človek - senior a prekonať tak bariéru vyplývajúcu z vekového rozdielu.

 

Organizácia Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania
Adresa Žilina
Suma 903,00 €
Názov projektu 5. ročník Letnej školy pre seniorov
Stručný popis V rámci Univerzity tretieho veku sa študenti zamerajú o i. na vzdelávanie v oblasti známych osobností Žiliny. Všetky aktivity tejto univerzity sú realizované žážitkovou formou, ktorá podporuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť skúseností. Okrem toho sa študenti U3V zapoja do tvorby Zborníka a budú ho reprezentovať širokej verejnosti.