Podpora pacientskych organizácií v roku 2013

Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti, prostrediu v ktorom podnikáme, ale aj osobitne voči každému jednému pacientovi. Preto sme sa zaviazali podporovať pacientske organizácie a dať tak väčšiu váhu hlasu pacientov v konštruktívnej diskusii so všetkými záujmovými skupinami v zdravotníctve. Naša spolupráca stojí na vzájomnom rešpekte a dôvere. Nevyhnutnou samozrejmosťou sú tie najvyššie štandardy etického správania sa a transparentnosti.

Pacientske skupiny poskytujú ľuďom podporu a informácie o tom, ako lepšie žiť s ich ochorením, zastupujú názory pacientov, snažia sa presadzovať zmeny, ktoré môžu zlepšiť ich prístup k efektívnej liečbe a službám, či osobný život alebo kariéru. Niektoré organizácie sa dokonca aktívne podieľajú na výskume príčin, ako aj potenciálnej liečby konkrétnych chorôb.

Práve vďaka spolupráci s pacientskymi skupinami dokážeme lepšie pochopiť životy našich pacientov a ich potreby. V rámci celej Európy preto spolupracujeme so širokým spektrom pacientskych skupín v rôznych oblastiach a pomáhame im pri napĺňaní ich dôležitého poslania.

V roku 2013 spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia podporila nasledovné pacientske skupiny:

Zväz diabetikov Slovenska

Webová stránka: www.zds.sk
Činnosť: vzdelávacia činnosť, organizovanie národných a regionálnych pacientskych stretnutí, ochrana práv diabetikov, reprezentácia ich záujmov v jednaní s autoritami v zdravotníctve, presadzovanie zabezpečenia kvalitnej liečby pre pacientov
Dĺžka spolupráce s GSK: od mája 2005
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančná pomoc na akciu DIA MDD, pre 52 deti s ochorením diabetes mellitus I - finančný príspevok 200€

Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou

Webová stránka: www.epilepsiask.sk
Sídlo: ZOSPE AURA, Ballasov palác, Panská 15, Bratislava
Činnosť: propagačno-integračné centrum, organizovanie vzdelávacích akcií v SR, organizovanie kongresov, workshopov so špecialistami SR a zo zahraničia,organizovanie rekondičných pobytov, zakladanie a rozvoj regionálnych klubov, vydávanie časopisu Život s epilepsiou, ako stály člen IB WHO účasť na celosvetových kongresoch,spolupráca s neurologickými oddeleniami SR, obzvlášť s Ligou lekárov proti epilepsii SR, Slovenskou neurologickou spoločnosťou, MZ SR, MPSVR SR, Asociáciou organizácií zdravotne postihnutých, Slovenskou humanitnou radou, Asociáciou práv pacientov SR, Slovenským pacientom
Dĺžka spolupráce s GSK: od roku 1998

V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančný príspevok na vydávanie časopisu "Život s epilepsiou" 2013 - príspevok 2000€

Liga za duševné zdravie

Webová stránka: www.dusevnezdravie.sk
Činnosť: organizovanie informačných kampaní, vzdelávacích akcií, príprava propagačných materiálov o chorobe, príprava podporných programov pre pacientov, prevádzka Motivačného centra Nezábudka, internetová poradňa Nezábudka
Dĺžka spolupráce s GSK: od septembra 2011
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: Finančná podpora projektu: celoslovenská kampaň Dni duševného zdravia - Dni nezábudiek 2013 – príspevok 500€

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

Webová stránka: www.informovanypacient.sk
Činnosť: predkladanie, pripomienkovanie a presadzovanie legislatívnych návrhov,sociálnoprávne poradenstvo,vydávanie a rozširovanie informačných a edukačných materiálov a časopisov v oblasti sociálnej, zdravotnej, kultúrnej;organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí;vzdelávanie pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených;metodická, organizačná a poradenská pomoc členom AOPP pri realizácii ich činnosti;podporovanie realizácie humanitných projektov členov AOPP;propagovanie podujatí členov AOPP;organizovanie výchovno-rekondičných pobytov pre zdravotne postihnutých občanov
Dĺžka spolupráce s GSK: od roku 2004
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: pokrytie nákladov na prenájom priestorov v roku 2013, vyradený notebook a vyradená tlačiareň z majektu GSK

Občianske združenie DAR ŽIVOTA

Webová stránka: www.darzivota.sk
Činnosť: organizácia športových, spoločenských a edukačných aktivít, prezentácia zlepšenia kvality života po transplantácii srdca, podpora zdravia, podpora transplantačného a darcovského programu
Dĺžka spolupráce s GSK: od februára 2013
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: podpora edukačného materiálu pre pacientov - brožúra otázok a odpovedí "(Ne)možeme všetko-život pacientov po transplantácii srdca- príspevok 250€

Občianske združenie Otvorme dvere - otvorme srdcia

Webová stránka: www.darzivota.sk
Činnosť: poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v závažných prípadoch porušenia ľudských práv, presadzovanie záujmov pacientov voči státnej správe, vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou, organizovanie stretnutí tímov pacientskych advokátov, spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Dĺžka spolupráce s GSK: od roku 2011
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančná podpora projektu - Vydávanie časopisu Druhý breh - Fórum pre duševné zdravie - príspevok 1.200€

Združenie astmatikov Slovenskej Republiky

Webová stránka: www.zasr.sk
Činnosť: osvetová činnosť, zabezpečenie dostupnosti kvalitnej liečby a zlepšenia zdravotného a sociálneho postavenia dospelých a detí trpiacich astmou na Slovensku, reprezentácia spoločných záujmov ľudí trpiacich astmou smerom k autoritám v oblasti zdravotníctva a chránenie ich práv
Dĺžka spolupráce s GSK: od roku 2003
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančný grant na podporu chodu ZASR - vydávane časopisu, aktivity pre pacientov - príspevok 3.000€

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Webová stránka: www.phaslovakia.org
Činnosť: šírenie povedomia o pľúcnej hypertenzii medzi širokou verejnosťou, vytváranie priestoru pre vzájomné neformálne stretávanie sa pacientov, organizovanie odborných seminárov o problematike pľúcnej hypertenzie, organizovanie relaxačných pobytov, pohybových kurzov a iných aktivít, poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva, snaha o skvalitnenie života pacientov, spolupráca s inými pacientskymi organizáciami a zahraničnými združeniami pre pacientov s pľúcnou hypertenziou
Dĺžka spolupráce s GSK: od marca 2010
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančná podpora projektov Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou v roku 2013 - príspevok 2.500€

Združenie sclerosis multiplex Nádej Bratislava

Webová stránka: www.sclerosis-multiplex.sk
Činnosť: spolupráca medzi lekármi a pacientmi, pomoc novo diagnostikovaným pacientom, organizácia vzdelávacích stretnutí pacientov s odborníkmi, zvýšenie povedomia o diagnóze sclerosis multiplex širokej verejnosti každoročnými spoločenskými aktivitami, prevádzka chránenej dielňe Scaraberus, organizácia verejne finančne zbierky,organizácia rekondičných pobytov
Dĺžka spolupráce s GSK: od roku 2011
V roku 2013 sme poskytli nasledujúcu podporu: finančný príspevok na sprevádzkovanie mobilného stacionára- príspevok 2.000€