Fond GSK vyhlasuje Jarnú výzvu 2014 - šancu majú aj tentoraz inovatívne projekty podporujúce seniorov

Neziskové organizácie z celého Slovenska môžu teraz opäť zažiadať o finančný grant z Fondu GSK na projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Fond GSK hľadá inovatívne, dlhodobé, udržateľné a prospešné projekty, ktoré podporia seniorov na Slovensku a majú merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti.

Spoločnosť GSK Slovensko sa opätovne rozhodla podporiť práve seniorov, keďže ide o jednu z najohrozenejších sociálnych skupín: starnutie populácie je celoeurópskym fenoménom. (Na Slovensku bude v roku 2060 až 2 milióny starobných dôchodcov.) Seniori stoja často mimo záujmu ľudí v aktívnom veku, hoci práve oni potrebujú pomoc svojho okolia – majú zdravotné problémy, sú osamelí, zažívajú pocity beznádeje, nepotrebnosti alebo závislosti na iných. Riešia nízku kvalitu života i nulovú možnosť sebarealizácie. Projekty podporujúce aktívne starnutie, zapojenie seniorov do života komunít či spoločné aktivity s mládežou, ktoré vracajú spoločnosť k viacgeneračnému modelu, môžu neradostnú situáciu zmeniť.

Fond GSK už od roka 2010 podporuje starších ľudí - udeľuje finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť ich život, rúcať mentálne bariéry a napomáhať seniorom ku kvalitnejšiemu a plnohodnotnému životu. S týmto cieľom vyhlasuje Fond GSK Jarnú výzvu, v ktorej medzi víťazné projekty prerozdelí sumu 20 000 €.

„Požiadali sme Výberovú komisiu, aby brala do úvahy najmä očakávaný prínos na zlepšenie kvality života seniorov. Granty nesmú slúžiť ako jednorazová materiálna pomoc, ale ako podpora projektov, ktoré majú dlhodobý význam. Preto pri výbere podporených projektov bude výberová komisia prihliadať aj na reálnu udržateľnosť projektov. Overíme si aj históriu a reputáciu organizácie, ktorá o grant žiada,“ vysvetľuje Pavol Trnovec, Corporate Affairs Director GSK Slovensko. Veľkú šancu majú projekty so zabezpečeným viaczdrojovým financovaním, ktorých realizácia nie je závislá len od pridelenia grantu z Fondu GSK.

Z výskumov vyplýva, že seniori očakávajú od činností, ktorým sa venujú, najmä podporu, možnosť sebarealizácie vrátane využitia svojich skúseností. Dôležitý je impulz k činnosti a možnosť vykonávať ju vo vlastnom tempe, ako aj možnosti budovať vzťahy v primeranej vzdialenosti od svojho bydliska. Neziskové organizácie sa môžu vo svojich projektoch zamerať na tieto aktivity s cieľom spájať generácie aktívnou činnosťou.

O finančnú podporu z Jesennej výzvy Fondu GSK môžu organizácie požiadať vyplnením elektronickej žiadosti na www.fondgsk.sk najneskôr do 23. mája 2014. Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do 15. júna 2014.