DRUHÝ KROK dokázateľne pomáha zvládať agresivitu a šikanovanie na školách

Šikana, agresivita detí, útoky na učiteľov či intolerancia voči odlišnostiam. Situácia, ktorá podľa aktuálnych prieskumov vzbudzuje najväčšie obavy ako u učiteľov, tak aj u rodičov. Najviac sa však dotýka detí. Druhý krok – celoslovenský projekt emocionálneho vzdelávania detí, práve tieto problémy rieši.

Takmer polovica opýtaných žiakov priznala, že boli obeťou šikany. Tretina opýtaných detí sa so svojim trápením nikomu nezdôverí. Viac ako polovica prípadov šikany sa stáva priamo v školskom prostredí. Tretina žiakov uviedla, že bolo svedkom šikany. 33,6% prípadov šikany bolo formou vulgárnych nadávok a 18,7% prípadov formou agresívneho správania. Viac ako tretina prípadov šikany nebola napriek sťažnostiam vôbec riešená. [1]

Predstavte si, že ste sa opäť vrátili do školskej lavice a každý deň musíte svojmu spolužiakovi nosiť nové hračky, pretože len vďaka tomu vás nebude zosmiešňovať v kolektíve, nebude vám brať desiatu či dokonca ubližovať. Presne to je príbeh malej Lucky, ktorá deň čo deň nosila v školskej taške hračky, ktoré potom rozdávala svojim spolužiačkam. Keď sa to dozvedela jej matka, chcela situáciu okamžite riešiť, žiaľ neúspešne: Lucku musela nakoniec prihlásiť na inú školu.

„Dôvody šikany môžu byť rôzne. Disharmonické, narušené rodinné prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, rodičia, ktorí dieťa príliš trestajú alebo si ho nevšímajú, túžba upútať pozornosť spolužiakov či učiteľov a iné. Základom prevencie šikanovania je naučiť deti zvládať hnev a zlosť, byť empatickým k správaniu a prežívaniu ľudí okolo seba, lepšie chápať ich konanie, rozpoznávať emócie a pochopiť ich, tolerovať odlišnosti iných a tiež naučiť sa riešiť bežné životné konflikty a hádky tak, aby to bolo v prospech veci a aby riešenie neubližovalo iným,“ hovorí školská psychologička prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Dnes už vieme s touto situáciou niečo urobiť

Na Slovensku sa už niekoľko rokov realizuje program s názvom Druhý krok, ktorý v školskom prostredí pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

V roku 2014 sa vďaka podpore spoločnosti GSK Slovensko podarilo vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov z celého Slovenska. Program Druhý krok sa tak dostal do 54 škôl. Momentálne je do tohto projektu zapojených už 154 základných škôl, ktoré tento program zaradili do vyučovania v rámci predmetu etická výchova.

Fungovanie a prínos programu

Program funguje na princípe fotografií, ktoré zobrazujú konkrétnu emóciu, či situáciu – šťastné deti, deti smutné aj nahnevané. Zobrazuje aj vzťahy v rodine či v škole. Špeciálne vyškolený pedagóg vedie na základe týchto fotografii s deťmi diskusiu, pýta sa ich na zobrazené emócie, na to, či sa deti v takejto situácii ocitli, kedy a ako ju riešili. Napríklad, v prípade negatívnych emócii sa snaží žiakov priviesť k záveru, ako smutnému či nahnevanému kamarátovi pomôcť.

Učitelia, ktorí s týmto programom už pracovali, zaznamenali vo svojej triede veľký pokrok a pozorovali viaceré pozitívne reakcie a prejavy správania žiakov. Deti si viac ako dovtedy všímali emócie na tvárach svojich spolužiakov, začali ich postupne identifikovať na základe neverbálnych prejavov a verbálne opisovať. Deti boli schopné vcítiť sa do prežívania iných – opísať, čo spolužiak prežíva, či je skľúčený, veselý a i.

„V súčasnej uponáhľanej dobe je pre rodičov nesmiernou pomocou, ak sa dieťa zdokonalí v sociálnych a komunikačných zručnostiach práve vďaka škole a pedagógom. Rodičia mnohokrát ani netušia, čo ich dieťa v škole prežíva,“ vysvetľuje psychologička prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. Podľa aktuálnych prieskumov sa totiž až tretina opýtaných detí so svojim trápením nikomu nezdôverí.[2]

„Program Druhý krok má zmysel a deťom skutočne pomáha. Niekedy až natoľko, že práve deti vychovávajú svojich rodičov. Jedna moja žiačka bola svedkom rodičovskej hádky, čo sa v súčasných rodinách stáva pomerne často. Práve ich šesťročná dcéra im presne vysvetlila, ako majú konflikt vyriešiť a aké je dôležité, aby sa udobrili,“ dodáva s úsmevom prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., ktorá je zároveň odbornou garantkou programu Druhý krok.

Učitelia zdôrazňujú prínos programu aj u výrazne introvertných detí, ktoré sa nechceli prejaviť v triede pred ostatnými žiakmi. Žiaci postupne získali odvahu hovoriť o sebe, o svojich pocitoch, zapojiť sa do sociálnej komunikácie. Program bol účinný aj u hyperaktívnych a nepozorných detí. Počas prvých stretnutí programu síce reagovali zvýšenou hyperaktivitou, nepokojom a výbušnosťou, ale postupne sa ich psychomotorický nepokoj zmenšoval, deti sa upokojili a začali uplatňovať sebaregulovanie emócií.

Účinok programu sa ukázal aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií v triede, v ktorých začali deti používať zručnosti osvojené v modelových situáciách programu. Vďaka pravidlám, ktoré si so svojimi žiakmi učitelia stanovili, sa deti začali navzájom viac počúvať, prestali si skákať do reči a viac si pomáhajú.

„Najväčším prínosom projektu je to, že sa s deťmi otvorene rozprávame o emóciách. Deti nie sú na to zvyknuté, že sa im niekto takto venuje, nevedia čo sú to city. Projekt je priamou a otvorenou komunikáciou o tom, čo cítim a veľmi tomu napomáhajú aj vyobrazené emócie na kartách,“ hovorí Mgr. Martina Rečičárová, učiteľka na základnej škole v Trenčíne.

1.septembra 2014 sme projekt Druhý krok predstavili aj známym osobnostiam

Aj mnohým známym osobnostiam záleží na tom, aby sa šikana vytratila z našich škôl. Program Druhý krok podporili také známe osobnosti ako Petra Bernasovská, Roman Pomajbo, Zuzana Vačková, Nora Krchňáková či Petra Nagyová - Džerengová. Vzhľadom na to, že aj oni sú v prvom rade rodičia, veľmi dobre vedia, aké je dôležité učiť deti pochopeniu, vzájomnej úcte a hlavne empatii.

„Mám dve deti a zaujíma ma, čo im môže škola dať do života. Výučba je väčšinou zameraná len na faktické údaje, ktoré si dnes už môže každý veľmi jednoducho vyhľadať kdekoľvek na internete. Ale podľa skúseností vieme, že človeka neformujú len základné vedomosti, ale najmä to, ako sa naučí komunikovať, zapadnúť do kolektívu, ako dokáže zvládať svoje emócie,“ podotkla redaktorka Petra Bernasovská.

Ako dodáva: „Možno práve táto nadstavba je tým, čo robí aj z priemerných študentov v škole úspešných ľudí v živote. Preto som veľmi rada, že do škôl prichádza projekt Druhý krok. Takáto emocionálna výchova je aj preventívnym programom proti agresii u detí. Ak chceme všeobecne lepšiu, vyspelejšiu spoločenskú kultúru, musíme na tom začať pracovať už s deťmi.“

Program Druhý krok vypracovala organizácia Committee for Children zo Seatllu, USA, no už viac ako 15 rokov je súčasťou školského vyučovania aj v krajinách Európy: vo Fínsku, Nemecku, Nórsku, Dánsku, Švédsku, Veľkej Británii, Islande, Lotyšsku. V rokoch 2003 – 2007 bola jeho efektívnosť overovaná aj na slovenských školách. Úspešne – o čom svedčí aj akreditácia, udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva dokonca odporúča používať program Druhý krok ako učebnú pomôcku v rámci vyučovania, ale aj mimo vyučovacích hodín v práci psychológov či špeciálnych a sociálnych pedagógov.

OZ Profkreatis

Občianske združenie Profkreatis vytvára rôzne aktivity pre ľudí už od predškolských zariadení, cez obdobie školskej dochádzky, pokračuje prípravou programov zameraných na kariérny rast pre vysokoškolákov až po ich profesijný život. Okrem vzdelávania poskytuje aj psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické a školsko - psychologické služby, prevenciu, diagnostiku a konzultácie s rodičmi detí s poruchami učenia či správania. Práve OZ Profkreatis zastrešuje fungovanie programu Druhý krok na Slovensku a organizuje certifikované a akreditované vzdelávanie pre pedagógov, ktorí s týmto programom chcú pracovať.

www.profkreatis.sk

Spoločnosť GSK Slovensko

Spoločnosť GSK je celosvetovo jednou z najväčších nadnárodných farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. Ich poslaním je napĺňať potreby ľudstva v oblasti zdravotníctva a umožniť tak ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Okrem farmaceutickej sféry sa venuje aj filantropickým aktivitám, prostredníctvom ktorých pomohli pri realizácii už niekoľkým spoločensko-prospešným projektom. Jedným z nich je aj projekt DRUHÝ KROK, ktorému sa vďaka podpore GSK podarilo vo februári 2014 preškoliť a certifikovať 96 pedagógov z 54 škôl z celého Slovenska.
www.gsk.sk, www.gsk.com

www.druhykrok.eu

V prípade doplňujúcich informácií, kontaktuje:
Viera Prievozníková, prievoznikova@webster.sk, 0948 071 710

[1] Zdroj: http://www.sikana.org/pdf/sirotova.pdfwww.prevenciasikanovania.sk : www.prevenciasikanovania.sk, www.prevenciasikanovania.sk, www.prevenciasikanovania.sk.
[2] Zdroj: www.prevenciasikanovania.sk.