Začlenenie a rozmanitosť

Naším cieľom je vytvoriť integrujúce pracovisko a prilákať a udržať najtalentovanejších ľudí zo všetkých prostredí a kultúr.

Zameriavame sa na vytváranie inkluzívnej organizácie, v ktorej sa všetci zamestnanci cítia angažovaní a vedia, že ich práca je dôležitým príspevkom. Inkluzívne prostredie je otvorené rôznym vedomostiam, pohľadom, skúsenostiam a pracovným štýlom celej našej globálnej populácie. Zvyšuje to nielen individuálnu tvorivosť a inovácie, ale má to aj dobrý obchodný zmysel.

Rovnosť znamená, že so všetkými zamestnancami sa zaobchádza rovnako bez ohľadu na skutočnú alebo vnímanú príslušnosť k rase, farbu pleti, etnický alebo národnostný pôvod, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, manželský stav alebo registrované partnerstvo, bez ohľadu na identitu a/alebo vyjadrenie rodovej príslušnosti, bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, fyzické schopnosti/postihnutie a/alebo chronický zdravotný stav (ako je HIV/AIDS), bez ohľadu na genetickú výbavu alebo iné chránené charakteristiky relevantné v danej krajine.

Viac informácií o našom prístupe nájdete v našom vyhlásení o rovnosti príležitostí.

Rodová rôznorodosť

Zameriavame sa na zabezpečenie rodovej rovnosti v oblasti manažmentu a vo vedúcich pozíciách. V roku 2013 sme zaviedli cielené individuálne a skupinové koučovanie a sponzorstvo nových talentov. V roku 2014 sme našich zamestnancov vyzvali, aby sa zúčastnili zasadnutí na prerokovanie skrytých prekážok, ktoré by mohli obmedzovať rodovú rozmanitosť.

Kultúrna a etnická rozmanitosť

Sledujeme podiel etnických menšín v našej pracovnej sile na úrovni jednotlivých krajín na základe priemerov v odvetví a priemerov národnej populácie. Spolupracujeme so skupinami, ktoré zastupujú rôzne komunity.

Postihnutie

Sprístupňovanie nášho podnikania osobám so zdravotným postihnutím je pre nás nesmierne dôležité a sme odhodlaní zaistiť, aby tento postoj odrážali naše kariérne príležitosti a náborové procesy.

Sme zakladajúcim členom neziskového sociálneho podniku Business Disability International (bdi), ktorý združuje generálnych riaditeľov globálnych podnikov, aby spoločne premýšľali o tom, čo môžu ich podniky urobiť na podporu lepšieho pracovného prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím. 

V rámci spoločnosti GSK sme založili Globálnu radu pre osoby so zdravotným postihnutím schvaľujúcu prioritné projekty, ktoré realizujeme s cieľom pomôcť zvýšiť našu dôveru v osoby s postihnutím.  Spustili sme aj niekoľko iniciatív zamestnanosti, ako je napríklad Vyhľadávanie projektov, ktorej cieľom je mladým ľuďom s mentálnym postihnutím zabezpečiť pracovné skúsenosti a pomôcť pri prechode zo školy do práce.  Navyše aktívne podporujeme množstvo charitatívnych organizácií, ktoré pracujú so zdravotne postihnutými osobami.