Naša kultúra a hodnoty

K našim základným hodnotám patrí orientácia na pacienta, čestnosť, úcta k ľuďom a transparentnosť. Od našich zamestnancov očakávame, že budú po celú dobu zdieľať naše hodnoty, konať transparentne a poctivo.

Našich zamestnancov motivujeme, aby sa držali našich hodnôt pri každom rozhodnutí, a to prostredníctvom silného vedenia, poskytnutím možností rozvoja pre jednotlivcov a odmeňovaním zamestnancov za to, ako pracujú aj za to, aké výsledky dosahujú. Chceme, aby všetci v spoločnosti GSK boli hrdí na prácu, ktorú robia, na spoločnosť, pre ktorú pracujú, a na významnú zmenu, ku ktorej prispievajú.

Naše hodnoty a to, ako sa správame, by mali byť niečím, čo nás naozaj odlišuje.

Sir Andrew Witty, generálny riaditeľ

Orientácia na pacienta

Zameriavame sa na jednotlivcov, robíme to, čo je správne pre pacientov a zákazníkov. V našej práci sme sa zaviazali k najvyššej úrovni etickej lekárskej praxe a riadenia. Navyše sme sa zaviazali k účinnému a zodpovedne riadenému dodávateľskému reťazcu, ktorý je nevyhnutný, aby naše výrobné tímy poskytovali pacientom a spotrebiteľom vysoko kvalitné lieky a výrobky.

Preto spolupracujeme s našimi partnermi a zákazníkmi, aby sme zlepšili zdravotnú starostlivosť a našli nové lieky a vakcíny. Rešpekt si môžeme získať len tým, že sa pozrieme na problematiku očami druhých a budeme poskytovať produkty, ktoré prinášajú skutočný osoh.

Robíme to nasledujúcim spôsobom:

 • V oblasti výskumu sa zameriavame na potreby pacienta a spotrebiteľa
 • Zabezpečujeme, aby bola bezpečnosť pacienta/spotrebiteľa vždy prvoradá
 • Zabezpečujeme kvalitu produktov a spoľahlivosť dodávok

Čestnosť

Zaviazali sme sa k čestnej práci. Robiť to, čo je správne pre našich pacientov a spotrebiteľov, musí byť stredobodom každého rozhodnutia, ktoré prijímame. Týmto spôsobom preukazujeme čestnosť v reálnom živote, na každej úrovni, každý deň.

Žiť podľa noriem, ktoré sú od nás právom požadované, znamená, že vo všetkých stykoch musíme:

 • Konať podľa zákona a spravodlivo, v duchu všetkých zákonov, predpisov a zásad
 • Povzbudzovať zamestnancov, aby prehovorili, keď niečo nie je v poriadku, alebo nezodpovedá našim hodnotám
 • Realizovať realistické záväzky a plniť naše sľuby
 • Hľadať zásady, nie medzery
 • Povzbudzovať zamestnancov, aby v prípade akejkoľvek pochybnosti požiadali o radu

Úcta k ľuďom

Podporujeme a motivujeme svojich kolegov, aby boli čo najlepší a dosahovali veľké veci. Z tohto hľadiska je významná naša každodenná pracovná kultúra založená na týchto základoch:

 • Naše pracovisko je bezpečné a nedochádza na ňom k obťažovaniu a šikanovaniu
 • Aktívne vyhľadávame, ceníme si a čerpáme z odlišných vedomostí, pohľadov, skúseností a štýlov v našej globálnej komunite zamestnancov
 • Vytvárame atmosféru dôvery, kde môže každý vyjadriť svoje obavy

Transparentnosť

S rozvojom nášho podnikania s cieľom splniť globálne výzvy, sa rozvíja aj naša kultúra – a práve jej neoddeliteľnou súčasťou je transparentnosť. Transparentnosť pre nás znamená byť úprimní v tom, čo robíme, ako to robíme a v problémoch, ktorým čelíme. Sme otvorení spochybňovať, prehodnocovať a zlepšovať našu prácu, aby odrážala naše hodnoty.

Usilujeme sa o to tak, že:

 • Sme si istí, že to, čo hovoríme alebo píšeme je spravodlivé a čestné, a nie zavádzajúce alebo neúplné
 • Poskytujeme včasné, relevantné a presné informácie
 • Dokazujeme presvedčenie a priznávame sa k vlastníctvu
 • Bezodkladne posúvame dôležité informácie