Druhý krok ku škole bez šikany

Druhý krok je inovatívny vzdelávací program, ktorého cieľom je eliminovať na školách agresiu a násilie, zlepšiť komunikáciu medzi žiakmi a učiteľmi, a tiež zvýšiť empatiu voči svojmu okoliu. Podľa profesorky Evy Gajdošovej, koordinátorky Druhého kroku, bol každý druhý opýtaný žiak obeťou šikany. Pomocou programu chce spoločne s dnes už stovkami ďalších akreditovaných pedagógov tento stav zmeniť a vytvoriť priestor, kde deti môžu vzdelanie získať v bezpečnom prostredí.

Zmätok a hluk typický pre chodby základných škôl. Divokú atmosféru piatich či desiatich minút medzi vyučovacími hodinami si zo svojich prvých školských rokov pamätá hádam každý. Tlmiť ju nedokáže ani naliehanie dozorujúcich pedagógov a postupné upokojenie nastáva až so signálom zvončeka a začiatkom ďalšej hodiny. Základná škola v bratislavskej Ružovej doline sa v tomto ohľade ničím nevymyká priemeru.

Pár minút po zvonení vchádzame s profesorkou Gajdošovou do jednej z tried. „Musím vás pripraviť na to, že deti si budú hlavne zozačiatku viac všímať vás ako samotné aktivity,“ upozorňuje nás. Trieda, ktorej hodinu sme sa rozhodli navštíviť, je totiž súčasťou programu tzv. inkluzívneho vzdelávania, teda spoločného vyučovania žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami a žiakov intaktných. „Budeme tu mať aj deti s poruchami pozornosti, takže uvidíme ako to zvládneme. Vzdelávanie inkluzívneho typu je pre učiteľov náročnejšie a aj preto je takýchto škôl na Slovensku veľmi málo“ hovorí Gajdošová.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Krátko po tom ako si sadáme na lavičku v zadnej časti triedy vchádza cez dvere budúca učiteľka, dnes študentka psychológie, s deviatimi žiakmi. Skupinka si sadá do kruhu uprostred triedy a začína sa pomalý a postupný proces tíšenia a upokojovania. Cudzí element na vyučovaní, ako nás hneď na začiatku upozornili, je pre žiakov niečo nové a oveľa zaujímavejšie ako podrobne naplánovaná aktivita.

Osnovy programu Druhý krok škola napĺňa počas hodín etickej výchovy. Žiaci na nich pracujú s množstvom modelových situácií, do ktorých ich uvádza a v ktorých ich usmerňuje vyškolený učiteľ či psychológ. Situácie sú zachytené na veľkoformátových fotografiách, ktoré ukazujú okolnosti z bežného života detí. Po ich predstavení majú žiaci vysvetliť, ako by za daných okolností postupovali. Ich návrh následne učiteľ ocení, prípadne koriguje. Cieľom tohto prístupu je učiť deti empatii, solidárnosti, či tímovej spolupráci a cez uchopiteľné okolnosti poukazovať na dôležitosť vzájomnej pomoci, spolupráce a pozitívnych medziľudských vzťahov.

 

Kultúrny rozdiel

Druhý krok vznikol v druhej polovici 80. rokov pod vedením organizácie Committee for Children. Medzi jej priority už niekoľko desaťročí patrí vzdelávanie, podpora detí po traumatických zážitkoch, či ich  sociálny a emocionálny rozvoj. Druhý krok sa venuje najmä poslednej kategórii a pomocou poznávania či prípadnej úpravy emocionálneho prežívania predchádza vzniku agresivity a s ňou spojeným šikanovaním.

Skúsenosti zo škôl na celom svete totiž ukazujú, že šikana je globálny problém. Kurikulum Druhý krok bolo preto od svojho vzniku preložené do mnohých jazykov. „Dnes sú osnovy vytvorené pre žiakov od štyroch do osemnástich rokov. U nás sme však implementovali len verzie pre materské školy a prvý stupeň základných škôl. Principálne by sme mali záujem vyučovať aj na druhom stupni a na stredných školách, no prišli sme na to, že od určitého veku už tento program pre deti na Slovensku nie je vhodný,“ hovorí Gajdošová.

Poukazuje najmä na fakt, že od určitého momentu je kultúrna skúsenosť detí v Spojených štátoch iná ako tá na Slovensku. „Uvedomili sme si, že už na základnej škole badať podstatný kultúrny rozdiel. Problémy, ktoré deti či žiaci riešia na prvom stupni sú viacmenej univerzálne. Neskôr sa však v Amerike riešia iné problémy ako u nás. Mali me pocit, že na niektorých situáciách ktoré sú problematické pre školy v USA, by sa naši žiaci asi iba zabávali. V prostredí americkej strednej školy môže byť určitá udalosť bežná, no u nás jednoducho nie je“.

 

Mark a Anthony

Žiaci v triede si medzičasom, zdá sa, zvykli na našu prítomnosť a naplno sa zapájajú do pripravenej aktivity. Dnešná lekcia je zameraná na tréning empatie a zlepšenie schopnosti predpovedať citovú reakciu u druhých osôb. Po krátkom uvedení do situácie sú deti požiadané o rady, ako riešiť konflikt prezentovaný na inštruktážnej karte, ktorá ukazuje chodbu základnej školy a dvoch žiakov počas rozhovoru.

Spočiatku je debata pokojná a konštruktívna, no po niekoľkých minútach sa postupne začínajú presadzovať dominantnejšie typy. Medzi najaktívnejšími žiakmi sa objavujú prvé konflikty, čím konštruktívna diskusia trpí. Budúca učiteľka, pre ktorú je dnešná hodina tiež tréningom, však debatu umne spomalí a suverénne zoberie jej vedenie späť do svojich rúk. Žiakov usmerňuje, dáva im podnetné otázky, proti zlým riešeniam protestuje a diskusiu vedie aj s pomocou detí k záveru, s ktorým by boli obaja protagonisti z karty spokojní.

 

Prvý krok Druhého kroku

Po skončení ukážkovej hodiny etickej výchovy podľa osnov Druhého kroku sa s profesorkou Gajdošovou presúvame do kancelárie výchovného poradcu, kde so žiakmi psychológovia vedú individuálne konzultácie. Témou ďalšej časti nášho rozhovoru je vznik a prvotná implementácia programu u nás. „To sa rozprávame približne o rokoch 2005-2006,“ začína Gajdošová. „S kolegyňou z katedry psychológie sme sa pravidelne zúčastňovali rôznych odborných konferencií a s Druhým krokom sme sa stretli na jednej z nich. Zisťovali sme, ako sa k programu dá dostať, spojili sme sa s organizáciou Committee for Children a navštívili sme ukážkové hodiny v Dánsku, Nórsku, Švédsku a Fínsku.“

„Dostali sme tiež pozvanie do Seattle, kde Committee for Children sídli a kde prebieha výcvikové vzdelávanie. Po jeho absolvovaní sme dostali certifikát, ktorý nám umožnil tréning ďalších učiteľov a psychológov, a tiež originál materiálov samotného programu. Ten sme potom v spolupráci so 16 školami takmer dva roky overovali. Spravili sme niekoľko psychologických testov ktoré vybrané deti testovali ako sú na tom so správaním a osobnostnými vlastnosťami. Potom takmer dva roky bežal program, testy sme zopakovali, a sledovali či prišlo k nejakým zmenám. A prišlo. Dokonca štatisticky významným. Napríklad v oblasti sociability – mnohé deti sa oveľa lepšie pohybovali v sociálnej skupine. Viac si pomáhali, upokojili sa, boli výrazne menej neurotické. S týmito poznatkami sme následne išli na Ministerstvo školstva a Štátny pedagogický ústav.“

„Od oboch sme získali kladný posudok, vďaka čomu sme získali takzvanú doložku. To znamenalo, že program môže byť využívaný počas hodín etickej výchovy na základných školách, v školských kluboch a môžu ho využívať učitelia, školskí psychológovia a výchovní poradcovia. A hoci to môže znieť smiešne, zisk doložky bola pre nás naozaj veľká vec,“ dodáva s úsmevom Gajdošová. „Dotiahnuť sme museli už iba vzdelávanie učiteľov. Podarilo sa nám k programu zabezpečiť akreditované vzdelávanie, čo znamená, že tí lektori, ktorí absolvujú náš kurz, získavajú kredity a tým pádom aj možnosti zvýšenia platu.“

 

Aktuálne je pre nás prioritou dostať náš program na väčší počet materských škôl. Vidíme totiž, že dnes už aj so štvorročnými či päťročnými deťmi vznikajú veľmi náročné situácie.

Eva Gajdošová, koordinátorka programu Druhý krok

 

Kam ďalej

Dnes je program Druhý krok aktívny na 125 materských školách a viac ako 250 základných školách. „K takémuto rozšíreniu programu prispelo veľmi výrazne najmä GSK,“ hovorí Gajdošová. GSK pomocou grantového programu prispievalo k možnosti zabezpečenia programového vzdelávania bez ďalších nákladov pre školy. „To pre učiteľov, respektíve pre ich školy, bola veľká pridaná hodnota. Program tak do svojich osnov mohli zaradiť s minimálnymi nákladmi“.

Finančným grantom GSK bola tiež podporená medzinárodná konferencia zameraná na sociálno-emocionálny vývin detí. „Bolo to vlastne stretnutie ľudí pracujúcich s programom Druhý krok. Naše pozvanie prijali ľudia z Committee for Children a o svoje skúsenosti sa podelili viacerí pedagógovia, ktorí s Druhým krokom pracujú v iných krajinách.“

„Aktuálne je pre nás prioritou dostať náš program na väčší počet materských škôl. Vidíme totiž, že dnes už aj so štvorročnými či päťročnými deťmi vznikajú veľmi náročné situácie. Sú nepokojné a niekedy dokonca agresívne. Už malé deti sa bijú a vedome si ubližujú. Od škôlok, do ktorých bol nasadený Druhý krok máme veľmi pozitívnu väzbu – už po polroku sa deti upokojujú a konflikty riešia úplne inak. Naozaj vidíme obrovský rozdiel, keď sa s deťmi takto pracuje už v predškolskom veku. Na ne sa preto chceme teraz zamerať v čo možno najvyššej miere. A snáď nám to o pár rokov zjednoduší prácu vo vyšších ročníkoch.“

 


GSK je jednou z popredných svetových farmaceutických firiem, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečivých prípravkov. Hlavným poslaním spoločnosti je zlepšiť kvalitu ľudského života tým, že umožní ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie. Okrem farmaceutickej výroby sa venuje aj filantropickým aktivitám, prostredníctvom ktorých spoločnosť pomohla pri realizácii viacerým prospešným spoločenským projektom. Jedným z nich je aj projekt Druhý krok, ktorému sa vďaka podpore GSK vyškoliť a certifikovať na školách z celého Slovenska stovky pedagógov.

Kľúčové slová

Späť na začiatok