Chceme, aby mali pacienti jednoduchší prístup k inovatívnejšej liečbe

Čoraz rýchlejší vedecký pokrok nám umožnil vstúpiť do novej éry farmaceutického vývoja. Tímy v medicínskych laboratóriách využívajú stále efektívnejšie a účinnejšie výskumné postupy, vďaka čomu môžeme očakávať významné inovácie v mnohých oblastiach – od personalizovania zdravotnej starostlivosti cez užívateľsky prívetivejšie terapie až po využitie dát na presnejšie cielenie liečby.

Motorom nášho odvetvia sú inovácie a medicínsky pokrok. Ich význam je však len veľmi obmedzený, ak ostávajú iba v našich laboratóriách a pacienti ich nemôžu využívať na predĺženie a skvalitnenie svojich životov. A práve tu vzniká dôležitá úloha farmaceutických firiem a ich snahy o spoluvytváranie takého prostredia, v ktorom pri poskytovaní modernej zdravotnej starostlivosti nie je potrebné prekonávať nadbytočné prekážky.

Na Slovensku združuje farmaceutických výrobcov zameraných na výskum a vývoj originálnych liekov Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Štruktúru a ciele organizácie, ako aj rolu GSK v nej, nám priblížila Katarína Bodnárová, Corporate Affairs Manager GSK Slovensko a zároveň členka predstavenstva AIFP.

 

„Účasť na aktivitách AIFP je pre GSK cestou, ako byť súčasťou dialógu posúvajúceho naše zdravotníctvo vpred a bližšie k pacientom...“

Katarína Bodnárová, Corporate Affairs Manager GSK Slovensko

 

Ako by si človeku, ktorý o AIFP nikdy nepočul, túto organizáciu popísala?

AIFP združuje výrobcov originálnych liekov na Slovensku a je reprezentantom farmaceutického priemyslu vo vzťahu k pacientom i inštitúciám. Jej členské spoločnosti zamestnávajú množstvo ľudí, ktorí sú v rôznych oblastiach rešpektovaní odborníci. Ich expertíza je pre zlepšenie zdravotníckeho systému mimoriadne cenná. A práve AIFP je platformou, ktorá umožňuje využívať jednotnú silu inovatívneho priemyslu pre pacientov na Slovensku.

Dnes má AIFP 31 členov, ktorými sú veľké, stredné, ale aj menšie farmaceutické firmy. Vo viacerých otázkach sú si firmy navzájom konkurentmi, no je mnoho tém, kde hľadáme synergie: ak ide napríklad o hľadanie spôsobov ako zlepšiť dostupnosť medicínskych produktov, pre dosiahnutie cieľa je potrebná spolupráca.

 

O aký druh spolupráce ide?

Usilujeme sa byť pre autority konštruktívnym partnerom – je dôležité mať ako priemysel v kľúčových otázkach jednotnú pozíciu. Zároveň sme pripravení poskytovať našu odbornú expertízu. V snahe čo možno najlepšie reflektovať požiadavky pacientov vyžadujú štátne inštitúcie skúsenosti všetkých strán, ktoré sú zapojené do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Inými slovami, ak vznikne požiadavka na riešenie konkrétneho problému v zdravotníctve, AIFP hľadá možnosti ako dospieť k optimálnemu riešeniu.

Veľkou témou bola v ostatnom čase napríklad novelizácia zákonu o podmienkach úhrady liekov. Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo pripraviť pravidlá takým spôsobom, aby mali pacienti jednoduchší prístup k inovatívnej liečbe. Súčasťou skupiny boli medicínski odborníci, zástupcovia ministerstva, zdravotných poisťovní, či odborníci zo skupiny ISPOR vykonávajúci farmakoekonomické rozbory. A prostredníctvom AIFP mali možnosť vyjadriť svoj názor aj zástupcovia nás, výrobcov.

 

Aké sú ďalšie oblasti záujmu AIFP?

Základ štruktúry tvoria pracovné skupiny, zamerané na jednotlivé témy zdravotného systému. Dnes sú aktívne napríklad etická pracovná skupina, skupina zameraná na inovácie, legislatívu v oblasti určovania cien a úhrad liekov, vakcíny, komunikáciu s pacientami či klinické skúšanie. Skupiny vedú dialóg, vytvárajú partnerstvá a navrhujú riešenia. A vďaka ľuďom, ktorí sú v týchto (a ďalších) oblastiach špecialistami, je AIFP pružná a flexibilná, takže dokáže efektívne reagovať na vzniknuté situácie.

 

Aká je tvoja úloha v rámci AIFP?

Ja som členom pracovnej skupiny pre pricing a reimbursement, čo je zjednodušene povedané oblasť cenovej politiky a legislatívy, regulácie a úhradového systému. Primárnou pracovnou náplňou našej skupiny je teda zabezpečovať, aby nastavenie cenovej politiky produktov dostupných na našom trhu bolo v súlade s platnou legislatívou.

Taktiež vediem vakcínovú pracovnú skupinu. Tým, že vakcíny sú zo svojej podstaty odlišné od tradičných liekov, keďže ich úlohou je ochoreniu predchádzať a nie ho liečiť, je mierne odlišná aj legislatíva s nimi súvisiaca. Cieľom našej skupiny je navrhovať riešenia – odpovede na problémy, ktoré vznikajú v oblasti vakcín.

Uviesť môžeme aj konkrétne príklady takýchto problémov – veľmi aktuálne sú aj pre GSK aj pre zdravotníctvo ako také výpadky dostupnosti vakcín. Ako výrobcovia potrebujeme čo najpresnejšie informácie o spotrebe očkovacích látok, aby sme mohli výpadkom predchádzať, prípadne eliminovať ich následky.

Z dlhodobého hľadiska je prioritou zvyšovanie povedomia o očkovaní. Už dnes môžeme vidieť, aké dôsledky prináša klesajúca miera zaočkovanosti – epidémia osýpok je v Európe opäť reálna a aktuálna téma. Mnohí sa už presvedčili, že diskusia s hnutím, ktoré spochybňuje alebo popiera prínos očkovania, je zložitá. V AIFP aj v GSK sme si však vedomí, že z pozície spoločností, ktoré vedú špičkový medicínsky výskum musíme byť protiváhou dezinformáciám pochádzajúcich od takýchto skupín.

 

Čo znamená členstvo v AIFP pre GSK a naopak, aký prínos ponúka GSK?

Účasť na aktivitách AIFP umožňuje GSK byť súčasťou dialógu posúvajúceho naše zdravotníctvo vpred a bližšie k pacientom. Vnímam, že v poslednom období sa výrazne zlepšil dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami v kontexte poskytovania zdravotnej starostlivosti a som presvedčená, že veľkou časťou k tomu prispela práve AIFP. Štátne inštitúcie nás berú ako odborného, konštruktívneho a relevantného partnera, a to nám umožňuje napĺňať náš hlavný cieľ – zlepšovať dostupnosť liekov a zjednodušovať prístup k najinovatívnejšej liečbe.

Hlavným príspevkom GSK je určite expertíza našich tímov. Vďaka našej pozícii globálnej spoločnosti máme skúsenosti v mnohých oblastiach - či už v  legislatíve, transparentnosti alebo etike. Nazdávame sa, že tým dokážeme prispieť k zlepšeniu fungovania nášho zdravotníckeho systému. A AIFP je pre nás spôsob, ako tak spraviť.

Kľúčové slová

Späť na začiatok