Interakcie s predpisujúcimi lekármi

Vo všetkých našich interakciách s odborníkmi v zdravotníctve je našou prioritou transparentnosť a čestnosť a vždy uprednostňujeme záujmy pacientov.

Farmaceutické spoločnosti majú dôležitú úlohu pri poskytovaní presných, vysoko kvalitných informácií o predpisovaní liekov a vakcín zdravotníckym pracovníkom (ZP). Vzťah medzi priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi je zásadný pre dosiahnutie pokroku v medicíne a pre zlepšovanie uspokojovania potrieb pacientov a verejného zdravia.

Uvedomujeme si aj rastúce obavy súvisiace s tým, že spôsob, akým farmaceutické odvetvie v súčasnosti poskytuje ZP informácie a vzdelávanie, môže byť vnímaný ako nevhodný, nakoľko môže predstavovať riziko ovplyvňovania rozhodnutí o predpísaní konkrétneho lieku.

Dokonca aj vnímanie konfliktu záujmov môže podkopať dôveru pacientov v informácie o liekoch, ktoré im poskytujú ich lekári. Musíme sa preto usilovať tomu zabrániť.

Na konci roka 2013 ohlásilo GSK tri významné zmeny, ktorých cieľom je reformovať spôsob spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi pri riešení týchto obáv. Chceme, aby si pacienti boli istí, že vždy keď im ich ZP predpíše lieky alebo vakcínu spoločnosti GSK, toto rozhodnutie vychádza zo solídnych vedeckých a lekárskych poznatkov.

Po prvé, zaviedli sme nové podnety pre obchodníkov:

  • Od januára 2015 nie sú medicínski reprezentanti spoločnosti GSK, ktorí jednajú so zákazníkmi, ani ich manažéri finančne motivovaní na základe splnenia individuálnych cieľových objemov predaja. Naši obchodní zástupcovia sú dnes motivovaní na základe svojich odborných znalostí, kvality služieb, ktoré poskytujú ZP pri podpore zlepšenia starostlivosti o pacientov, a na základe širšieho súboru parametrov hodnotiacich výsledky predaja.

Po druhé, podporujeme nezávislé lekárske vzdelávanie novými spôsobmi:

  • Sme presvedčení o tom, že toto odvetvie zohráva významnú úlohu pri podpore zdravotníckeho vzdelania, ktorého cieľom je, aby mali zdravotnícki pracovníci informácie o ochorení, diagnóze a liečbe. Náš záväzok k vzdelávaniu lekárov sa nemení. Formou grantov podporujeme vzdelávacie podujatia, ktoré sú od nás nezávislé – nezapájame sa a neovplyvňujeme vzdelávací proces, logistiku či výber účastníkov. Svoje finančné zdroje zameriavame na programy s najvyšším potenciálom, ktorý umožní ľuďom robiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Po tretie, od roku 2016 zastavujeme poskytovanie priamych platieb zdravotníckym pracovníkom, ktorí prezentujú v mene spoločnosti GSK:

  • Ak chceme pomôcť vyriešiť prípadné obavy týkajúce sa neprimeraného vplyvu na rozhodnutia lekárov pri predpisovaní liekov a zaviesť do nášho marketingu a vzdelávacieho úsilia väčšiu transparentnosť, musíme zastaviť poskytovanie platieb zdravotníckym pracovníkom, ktorí prezentujú naše lieky a vakcíny na predpis v mene spoločnosti GSK. Namiesto toho vyvíjame nové digitálne, osobné aj „real-time“ aplikácie na zlepšenie poskytovania informácií zdravotníckym pracovníkom. Odborní lekári v spoločnosti GSK budú mať viac času na diskusie so svojimi externými kolegami a na zodpovedanie ich otázok o našich liekoch.

ZP budú aj naďalej cennými partnermi spoločnosti GSK a v roku 2016 im budeme aj naďalej vyplácať odmeny za nepropagačné aktivity, ktoré by sa bez nich nemohli realizovať. Sú to napríklad:

  • Vedenie klinického výskumu sponzorovaného spoločnosťou GSK
  • Poradenská činnosť a prieskum trhu, ktoré nám poskytujú základné poznatky o špecifických chorobách a starostlivosti o pacientov

Zaviazali sme sa k zverejňovaniu platieb poskytovaných zdravotníckym pracovníkom. O našom transparentnom zverejňovaní informácií sa dozviete viac tu.