Vyhlásenie o ochrane súkromia

Aktualizované: 10. 12. 2014

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia stanovuje spôsob, akým spoločnosť GSK využíva a chráni všetky informácie, ktoré nám poskytnete. Rešpektujeme vaše súkromie a naším záväzkom je chrániť vaše osobné informácie. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia vysvetľuje, akým spôsobom zhromažďujeme, prenášame, spracovávame, používame a sprístupňujeme vaše údaje, a stanovuje naše bezpečnostné predpisy.

Tým, že nám poskytnete svoje osobné informácie, súhlasíte s ich prenosom, spracovaním, použitím a sprístupnením v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.

Informácie o prevádzkovateľovi webových stránok alebo mobilných aplikácií (a o subjekte GSK, ktorý kontroluje všetky zhromažďované identifikačné údaje osôb) nájdete v zapätí a/alebo na kontaktnej stránke webových stránok a v licenčnej zmluve mobilných aplikácií.

Čo zhromažďujeme

Zhromažďujeme vami poskytnuté osobné údaje, teda informácie, na základe ktorých vás osobne identifikujeme. Zhromažďujeme ich iba vtedy, ak súhlasíte s našou žiadosťou o poskytnutie takýchto informácií. Medzi osobné údaje patrí vaše/vaša:

 • meno
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa

Ako používame vaše osobné údaje

Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s tým, že ak to povoľujú miestne platné právne predpisy, alebo ak ste súhlasili s tým, aby sme vám posielali tieto oznámenia, môžeme takéto informácie využiť nasledovným spôsobom:

 • odpovedanie na vaše žiadosti
 • zlepšenie úrovne našich služieb
 • zlepšenie obsahu našich oznámení
 • poskytovanie tipov, užitočných informácií, správ o produktoch a najnovších informácií
 • zasielanie informácií o našich nových produktoch a službách
 • získavanie vašich názorov na naše produkty a služby
 • posúdenie vašej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru
 • naše vlastné administratívne účely a účely zabezpečenia kvality
 • iné účely, ktoré môžu byť uvedené na webových stránkach alebo v mobilnej aplikácii.

Informácie o využívaní webových stránok a mobilnej aplikácie

Automaticky zhromažďujeme aj informácie o type prehliadača a operačnom systéme na vašom počítači, o webových stránkach, ktoré ste navštívili pred návštevou našich webových stránok a po nej, štandardné informácie denníka servera, adresy internetových protokolov (IP), údaje o polohe z GPS, o poskytovateľovi služieb mobilného telefónu a o operačnom systéme mobilného telefónu. Uvedené informácie sústreďujeme preto, aby sme zistili, ako naši návštevníci využívajú naše webové stránky a mobilné aplikácie s cieľom ich zlepšenia, ako aj zlepšenia služieb, ktoré ponúkame.

Na základe údajov o polohe z GPS zvyčajne nie je možné identifikovať jednotlivých používateľov. Tieto zhromaždené informácie môžeme tiež poskytnúť iným spoločnostiam v rámci skupiny GSK, ako aj iným tretím stranám. Medzi takéto informácie patrí:

 • celkový počet návštevníkov našich webových stránok a mobilných aplikácií;
 • počet návštevníkov každej stránky našich webových stránok a mobilných informácií;
 • názvy domén poskytovateľov internetových služieb našich návštevníkov.

Ako chránime vaše osobné údaje

Spoločnosť GSK príjme primerané právne, organizačné a technické opatrenia na ochranu vašich osobných informácií v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia a bezpečnosti údajov. V prípade, ak spoločnosť GSK využije externého poskytovateľa služieb, takýto poskytovateľ bude starostlivo zvolený, a spoločnosť GSK ho požiada, aby uplatnil primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných informácií.

Využívame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo sprístupnením. Prenos informácií prostredníctvom internetu alebo mobilného telefónu však nie je absolútne bezpečný. Aj keď urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré prenášate na naše internetové stránky alebo mobilné aplikácie, akýkoľvek ich prenos je teda na vaše vlastné riziko. Nemôžeme síce zaručiť, že nedôjde k strate, zneužitiu alebo pozmeneniu údajov, avšak po prijatí vašich informácií urobíme primerané technické bezpečnostné opatrenia, aby k takýmto nepríjemnostiam nedošlo.

Poskytovanie OSOBNÉ ÚDAJE tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme v priebehu bežnej obchodnej činnosti poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam, aby mohli vykonať činnosti, ku ktorým ste poskytli svoj súhlas. Pokiaľ na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii nie je uvedené inak, osobné údaje nepredáme ani neprenajmeme iným tretím stranám. Výnimkou môžu byť prípady, keď je možné osobné údaje poskytnúť tretej strane, a to pri predaji, postúpení alebo prevode obchodnej činnosti daného pracoviska alebo jej časti a súvisiacich údajov o zákazníkoch.

Niekedy využívame na poskytovanie podporných služieb súvisiacich s našimi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami alebo v priebehu bežnej obchodnej činnosti vybrané tretie strany. Tieto strany môžu mať priebežne prístup k vašim informáciám, aby nám mohli takéto služby poskytnúť. Vyžadujeme, aby všetky spoločnosti, ktoré poskytujú takéto podporné služby, spĺňali rovnaké normy ochrany údajov, ako sú naše. Majú zakázané využívať takéto informácie na svoje vlastné účely. Poskytovateľom služieb zakazujeme predovšetkým používať vaše osobné údaje na ich vlastné marketingové činnosti.

Kedy môžeme sprístupniť vaše OSOBNÉ ÚDAJE iným stranám

Spoločnosť GSK si vyhradzuje právo sprístupniť vaše osobné informácie vrátane vašej e-mailovej adresy na účely poskytovania výkazov alebo správ štátnym orgánom, stranám v príslušnom právnom konaní, ktoré sú k tomu oprávnené rozhodnutím predsedajúceho súdu alebo tribunálu, prípadne iným spôsobom, a to v rozsahu požadovanom alebo výslovne povolenom platným zákonom. V niektorých osobitných prípadoch povolených miestne platným zákonom sme oprávnení vaše osobné údaje sprístupniť:

 • ak máme dôvod domnievať sa, že sprístupnenie týchto informácií je nevyhnutné na určenie alebo kontaktovanie kohokoľvek, alebo vznesenie žaloby voči komukoľvek, kto vám môže spôsobiť škodu, prípadne inak poškodiť alebo narušiť práva spoločnosti GSK, jej majetok alebo prevádzky, iných používateľov týchto webových stránok alebo mobilnej aplikácie, prípadne kohokoľvek iného, kto by mohol byť takýmito činnosťami poškodený;
 • ak sa domnievame, že si to vyžaduje zákon alebo v reakcii na akúkoľvek požiadavku orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s trestným vyšetrovaním, prípadne civilných alebo správnych orgánov v súvislosti s prebiehajúcim občianskoprávnym konaním alebo správnym vyšetrovaním;
 • v súvislosti s významnou podnikovou transakciou, ako napríklad predaj výrobnej linky alebo divízie, fúzia, konsolidácia, predaj aktív alebo nepravdepodobný prípad bankrotu.

Zhromaždené osobné údaje môžu byť prevedené, uložené a spracované v krajine vášho bydliska alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej majú spoločnosť GSK (vrátane jej pridružených spoločností), jej subdodávatelia alebo agenti svoje zariadenia, vrátane Spojených štátov a štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

To znamená, že vaše informácie môžu byť spracované v krajinách s menej prísnymi normami na ochranu údajov než v krajine vášho bydliska. Používaním našich webových stránok a mobilných aplikácií súhlasíte s akýmkoľvek prenosom, spracovaním alebo uložením informácií mimo krajiny vášho bydliska a mimo EHP. Zabezpečíme, aby sa v prípade prenosu informácií mimo vašej krajiny bydliska s takýmito informáciami zaobchádzalo v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia.

Používanie IP adries

IP adresa je súbor čísel, ktoré sú automaticky priradené vášmu počítaču vždy, keď sa prihlásite k svojmu poskytovateľovi internetových služieb alebo prostredníctvom lokálnej počítačovej siete vašej organizácie (LAN), prípadne bezdrôtovej siete (WAN). Pomocou IP adresy priradenej vášmu počítaču ho webové servery automaticky identifikujú počas vašej on-line relácie.

Spoločnosť GSK alebo externé spoločnosti konajúce v jej mene sú oprávnené zhromažďovať informácie o IP adresách na účely spravovania systémov a s cieľom kontrolovať používanie našich webových stránok. IP adresy môžeme používať aj na identifikáciu používateľov našich webových stránok v prípadoch, keď to považujeme za nevyhnutné pre zabezpečenie súladu s podmienkami používania webových stránok alebo na ochranu našich služieb, webových stránok alebo iných používateľov.

Súbory cookie

Naše webové stránky a mobilné aplikácie môžu využívať technológiu nazývanú „súbory cookie“. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý na pevný disk vášho počítača ukladá server. Súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam a mobilným aplikáciám odpovedať vám ako jednotlivcovi. Webová stránka alebo mobilná aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, obľúbeným alebo neobľúbeným možnostiam zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferovaných možnostiach. Naše servery môžu napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý zabráni tomu, aby ste počas návštevy webovej stránky museli zadávať heslo viac než raz.

Môžete sa rozhodnúť, či súbory cookie povolíte alebo odmietnete. Väčšina prehliadačov súbory cookie akceptuje automaticky, avšak nastavenia svojho prehliadača môžete zvyčajne upraviť tak, aby súbory cookie odmietol, prípadne aby vám pred ich uložením zobrazil upozornenie. Prečítajte si pokyny týkajúce sa vášho internetového prehliadača alebo obrazovku s pomocníkom, aby ste zistili ďalšie informácie o týchto funkciách a konkretizovali svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie.

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, môže sa stať, že nebudete môcť úplne využiť interaktívne funkcie našich webových stránok alebo akýchkoľvek iných webových stránok, ktoré navštívite. Ďalšie informácie týkajúce sa nášho používania súborov cookie nájdete v našich globálnych Zásadách používania súborov cookie.

Informácie z vonkajších zdrojov

Ak to umožňuje miestne platný zákon, sme oprávnení zhromažďovať aj legálne získané informácie od tretích strán, ktoré pridáme do našich existujúcich databáz používateľov. Medzi tieto informácie môžu patriť aj osobné údaje. Účelom získavania týchto informácií je lepšie zacielenie ponuky informácií a reklamných kampaní, ktoré by podľa nášho názoru mohli byť pre vás zaujímavé. Takéto osobné údaje budeme zhromažďovať a využívať iba v súlade s účelom, na aký ich subjekt pôvodne poskytol, alebo iným spôsobom, ktorý povoľujú miestne platné zákony.

Prístup

Vaše informácie budeme uchovávať iba na obdobie nevyhnutné na splnenie účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, pokiaľ zákony nepožadujú alebo neumožňujú dlhšie obdobie uchovávania. O úpravu, opravu alebo odstránenie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, nás môžete kedykoľvek požiadať písomne s využitím kontaktných informácií poskytnutých na konci tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia. V závislosti od zákonov platných vo vašej krajine môžete byť aj vy oprávnení mať prístup k informáciám, ktoré ste nám poskytli. V niektorých krajinách možno budete musieť zaplatiť primeraný poplatok na pokrytie našich nákladov na poskytnutie takýchto informácií.

Prepojenia na iné webové stránky

Na našich webových stránkach a mobilných aplikáciách môžeme priebežne uvádzať prepojenia na webové stránky tretích strán alebo začleniť na ne webové stránky tretích strán. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia pre takéto webové stránky neplatí. Ak sa rozhodnete pre prístup na takúto prepojenú stránku, súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za dostupnosť takýchto webových stránok a tiež že nekontrolujeme, neschvaľujeme ani nezodpovedáme, priamo či nepriamo, za nasledovné:

 • ako tieto webové stránky zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi;
 • obsah takýchto webových stránok;
 • spôsob používania týchto webových stránok inými stranami.

Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov si rozhodne skontrolujte právne vyhlásenia a vyhlásenia o ochrane súkromia zverejnené na každej webovej stránke alebo mobilnej aplikácii, ktorú použijete.

Používanie našich webových stránok a mobilných aplikácií deťmi

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, nie sú webové stránky a mobilné aplikácie, na ktorých je uvedené toto Vyhlásenie o ochrane súkromia, určené ani navrhnuté pre deti mladšie ako 13 rokov. Prostredníctvom webových stránok alebo mobilných aplikácií vedome nezhromažďujeme osobné údaje návštevníkov tejto vekovej skupiny. Na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, ktoré sú určené deťom mladším ako 13 rokov, zhromažďujeme osobné údaje iba s výslovným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Zmeny

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia môžeme priebežne aktualizovať. Ak sú nami vykonané zmeny podstatné, môžeme zverejniť oznámenie o zmenách na našich webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách a súvisiacich licenčných zmluvách. Vyzývame vás, aby ste si pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane súkromia a boli informovaní o tom, ako pomáhame chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďujeme. Svojím priebežným používaním našich webových stránok a mobilných aplikácií vyjadrujete súhlas s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a všetkými jeho aktualizáciami. Následné zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia sa nebudú vzťahovať na údaje, ktoré boli zhromaždené pred vykonaním danej zmeny.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia bolo naposledy aktualizované dňa 10. 12. 2014.