Používanie zvierat

V spoločnosti GSK veríme, že máme morálnu povinnosť zabezpečiť zvieratám v našej starostlivosti dobré životné podmienky a zaobchádzanie s nimi.

Dodržiavame vedecké princípy, aby sme zabránili alebo minimalizovali bolesť a utrpenie pred experimentálnymi postupmi, počas nich a aj po ich ukončení.

Máme celopodnikové zásady, ktoré sa vzťahujú na štandardy starostlivosti a etické zaobchádzanie so zvieratami vo výskume. Tieto zásady definujú a riadia štandardné postupy pre prácu so zvieratami. Každý výskum v spoločnosti GSK sa musí realizovať v súlade s týmito zásadami.

Základné princípy stanovené v týchto zásadách vyžadujú minimálne to, aby mali všetky zvieratá v našej starostlivosti zabezpečený prístup:

  • ku krmivu, k vode a k úkrytu vhodnému pre ich druh,
  • k humánnej starostlivosti a k programu veterinárnej starostlivosti.

Tieto zásady taktiež definujú požiadavky vzťahujúce sa na návrh a schválenie štúdie a stanovujú, že pri štúdii je nutné:

  • v rámci návrhu štúdií na zvieratách dodržiavať zásady 3R – náhrada, zníženie a zdokonalenie (z anglického: replacement, reduction and refinement) ,
  • predložiť štúdiu na posúdenie etickému výboru,
  • prijať opatrenia na minimalizáciu bolesti alebo úzkosti zvierat,
  • zabezpečiť jej realizáciu vyškoleným personálom.

Všetci naši pracovníci, ktorí sa podieľajú na realizácii štúdií so zvieratami, sú poučení o štandardoch starostlivosti a etiky týkajúcich sa používania zvierat vo výskume.

Všetky naše prevádzky a programy zodpovedajú vnútroštátnym právnym predpisom, usmerneniam a kódexom správania danej krajiny. V prípade čerstvej akvizície novej spoločnosti úzko spolupracujeme s príslušnou skupinou, aby sme zabezpečili súlad našich štandardov vzťahujúcich sa na dobré životné podmienky zvierat. Vzhľadom na veľkosť a komplexnosť tejto úlohy však môže tento proces istý čas trvať.